Formularze z serii E 400 – dokumenty

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W DNIACH OD 11 DO 31 GRUDNIA 2017 NIE BĘDZIE MOŻLIWA OBSŁUGA KLIENTÓW

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. realizacja zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego zostaje przekazana Wojewodom. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie grudnia br. przeprowadzona zostanie migracja danych pomiędzy instytucjami w wyniku czego zamknięty zostanie system informatyczny i nie będzie możliwości merytorycznego załatwiania spraw.

Z uwagi na powyższe od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. pracownicy Działu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego będą realizować czynności związane z przekazaniem wszystkich spraw do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Z uwagi na powyższe we wskazanych dniach nie będzie możliwa obsługa klientów zarówno telefoniczna jak i w Punkcie Obsługi Klienta. W tym okresie wszelkie dokumenty należy składać w organach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia – ośrodkach pomocy społecznej lub urzędach gmin/miast zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi.

Od dnia 01.05.2010r. formularze z serii E 400 zostają zastąpione przez standardowe dokumenty elektroniczne (SED).

W przypadku Szwajcarii nowe przepisy obowiązują od 1 kwietnia 2012 r., natomiast w przypadku Lichtensteinu, Norwegii i Islandii – od 1 czerwca 2012r.

W przypadku zastosowania formularzy z serii E 400.

Potwierdzanie danych w celu ubiegania się o świadczenia rodzinne w innym kraju UE i EOG dokonuje się na oryginalnych formularzach z serii E-400 wydanych, wypełnionych części „A” oraz potwierdzonych przez właściwą instytucję zagraniczną (data, pieczęć instytucji i podpis urzędnika), w której złożono wniosek o świadczenia rodzinne.

Zgodnie z Decyzją Komisji Administracyjnej ds Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących Nr 147 z dnia 10 października 1990r., część „B” formularzy z serii E 400 wypełnia instytucja właściwa w państwie zamieszkania członków rodziny – w przypadku zamieszkania na terenie województwa śląskiego – Regionalny  Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Katowicach i instytucja ta zwraca owe formularze instytucji właściwej, która je wystawiła (termin realizacji formularza  E 411 – do 3 miesięcy).

Nie przyjmuje się do realizacji formularzy z serii E 400 niewypełnionych i nieopieczętowanych w części A.

Formularz E411 składa się z dwóch części: A i B.
Część A (Wniosek o zaświadczenie) winna zawierać wypełniony m.in.:

 • pkt 1 – dane wnioskodawcy- osoby pracującej/prowadzącej działalność na własny rachunek zagranicą
 • pkt 2 – dane małżonek/małżonka (były małżonek/małżonka) lub inne osoby, których uprawnienie do świadczeń rodzinnych w państwie zamieszkania członków rodziny musi być sprawdzone
 • pkt 2,5 – okres, za który potrzebne są informacje
 • pkt 3 – dane dzieci
 • pkt 5 –  data, pieczęć instytucji i podpis urzędnika

Część B (Zaświadczenie) wypełnia ROPS.

Do formularza E 401  należy dostarczyć:
(zaświadczenie dotyczące składu członków rodziny)

Składając oświadczenia prosimy pamiętać o zawarciu klauzuli „jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 • uwierzytelniona kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość rodzica/opiekuna  (np.: kopia aktualnego dowodu osobistego potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusza lub instytucję, która dokument wydała)
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o miejscu (adresie) zamieszkania rodziców i dzieci (druk do pobrania)
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. W przypadku przysposobienia lub adopcji dziecka – odpowiedni dokument stwierdzający  przysposobienie lub adopcję,
 • aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa.

Do formularza E 402 należy dostarczyć:
(zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych)

 Dokumenty dotyczą osoby wymienionej w punkcie 2 formularza:

 1. oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o miejscu zamieszkania,
 2. aktualny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. W przypadku przysposobienia lub adopcji dziecka – odpowiedni dokument stwierdzający przysposobienie lub adopcję,
 3. zaświadczenie z odpowiedniej placówki (szkoła, uniwersytet lub placówka szkolnictwa wyższego)  zawierające następujące informacje:
 • datę rozpoczęcia nauki w szkole;
 • daty rozpoczęcia i zakończenia  roku szkolnego;
 • rodzaj szkoły – proszę wskazać czy szkoła jest publiczna czy niepubliczna,w przypadku uczęszczania do szkoły niepublicznej, proszę podać czy realizuje ona program zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • forma nauki (stacjonarna lub niestacjonarna),
 • przewidywaną datę ukończenia nauki w w/w placówce;
 • liczbę godzin nauki tygodniowo;

Do formularza E 405 należy dostarczyć:
(zaświadczenie to dotyczy sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek)

 1. uwierzytelniona kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np.: kopia aktualnego dowodu osobistego potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusza lub instytucję, która dokument wydała),
 2. oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o miejscu zamieszkania (druk do pobrania)
 3. aktualny dokument potwierdzający podleganie  ubezpieczeniu społecznemu w Polsce w okresie wskazanym w punkcie 3.1  w formularza E 405:
 • w przypadku podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w Zakładzie  Ubezpieczeń Społecznych – zaświadczenie z właściwego  ZUS  o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu,
 • w przypadku podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w  Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – zaświadczenie z właściwej  KRUS o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu,
 • w przypadku niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS i KRUS prosimy o napisanie stosownego oświadczenia stwierdzającego stan faktyczny zawierającego klauzulę następującej treści: „jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”- druk do pobrania
 1. zaświadczenie czy został  złożony  wniosek  o przyznanie świadczeń rodzinnych (tj.: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne, a także świadczenie rodzicielskie i wychowawcze 500 +) w Polsce w okresie wskazanym w punkcie 3.1  formularza E 405- z organu właściwego  do wypłaty świadczeń rodzinnych (w tym z ośrodka pomocy społecznej, bądź referatu działu świadczeń urzędu gminy/miasta oraz z zakładu pracy),
 2. w przypadku pobierania w Polsce świadczeń rodzinnych  (tj.: zasiłek rodzinny wraz   z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne, a także świadczenie rodzicielskie i wychowawcze 500 +)  w okresie wskazanym w punkcie 3.1 formularza E 405 – zaświadczenie z instytucji wypłacającej świadczenia stwierdzające wysokość świadczeń oraz okres, na który zostały przyznane wraz z kopią decyzji przyznającą świadczenia;
 3. w przypadku otrzymania w Polsce decyzji odmawiającej przyznania świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 500 + w okresie wskazanym w pkt 3.1 – formularza E 405 prosimy o dostarczenie kopii w/w decyzji

Do formularza E 411 należy dostarczyć:
(prośba o informacje  dotyczące uprawnienia do świadczeń rodzinnych w państwie członkowskim, w którym mieszkają członkowie rodziny)

Dokumenty dotyczą osoby wymienionej w punkcie 2 formularza E 411

 1. uwierzytelniona kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość rodzica/opiekuna lub innej osoby wymienionej w pkt. 2 (np.: kopia aktualnego dowodu osobistego potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusza lub instytucję, która dokument wydała)
 2. oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o miejscu (adresie) zamieszkania rodziców i dzieci od daty wskazanej w punkcie 2.5 formularza E411 – druk do pobrania
 3. odpis skrócony aktu urodzenia dzieci. W przypadku przysposobienia lub adopcji dziecka – odpowiedni dokument stwierdzający  przysposobienie lub adopcję,
 4. aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa,
 5. aktualny dokument potwierdzający sytuację zawodową w Polsce rodzica/opiekuna lub innej osoby wymienionej w pkt. 2, od daty wskazanej  w punkcie 2.5 formularza E 411:
 • w przypadku zatrudnienia (w tym przebywania na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym) – zaświadczenie o okresie zatrudnienia od pracodawcy ze wskazaniem ewentualnego okresu urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – wydruk z bazy danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • w przypadku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe rolników – zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające okres ubezpieczenia,
 • w przypadku posiadania statusu osoby bezrobotnej – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, stwierdzające okres zarejestrowania oraz nabycie prawa lub brak prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych,
 • w przypadku pobierania renty lub emerytury – zaświadczenie o okresie, na który została przyznana z właściwej instytucji oraz oświadczenie o wykonywaniu lub niewykonywaniu dodatkowej działalności zawodowej,
 • w przypadku posiadania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – zaświadczenie o okresie, na który zostało przyznane z właściwej instytucji,
 • w przypadku posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna – zaświadczenie z właściwej instytucji o okresie uprawnienia wraz z informacją, czy są z tego tytułu odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne,
 • jeżeli rodzic/opiekun lub inna osoba wskazana w punkcie 2 formularza E 411 w okresie od daty wskazanej w punkcie 2.5 formularza E411 nie podlega w Polsce ubezpieczeniu społecznemu, nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie jest zatrudniona (w tym nie przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym), nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników – należy napisać stosowne oświadczenie, zawierające klauzulę następującej treści: „jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”- druk do pobrania
 1. zaświadczenie czy  rodzic/opiekun  lub inna osoba wymieniona w pkt. 2 formularza E 411 złożyła w Polsce wniosek  o przyznanie świadczeń rodzinnych (tj.: zasiłek rodzinny wraz  z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne, a także świadczenie rodzicielskie i wychowawcze 500+) w okresie wskazanym w punkcie 2.5  formularza E 411-  z organu właściwego  do wypłaty świadczeń rodzinnych (w tym z ośrodka pomocy społecznej, bądź referatu działu świadczeń urzędu gminy/miasta  oraz z zakładu pracy),
 2. w przypadku pobierania w Polsce świadczeń rodzinnych (tj.: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne, a także świadczenie rodzicielskie i wychowwcze 500+) w okresie wskazanym    w punkcie 2.5 formularza E 411 – zaświadczenie z instytucji wypłacającej świadczenia stwierdzające wysokość świadczeń oraz okres, na który zostały przyznane     wraz z kopią decyzji przyznającą świadczenia;
 3. w przypadku otrzymania w Polsce decyzji odmawiającej przyznania świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 500+, w okresie wskazanym w pkt 2,5 formularza  E 411 – prosimy o dostarczenie kopii w/w decyzji.

W przypadku dostarczenia kserokopii wymienionych dokumentów winny być one  potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusza lub instytucję, która dokument wydała.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  wydawanie zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych jest wolne od opłat.