O projekcie


Cele projektu Projekt „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, poprzez udział przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w specjalistycznych szkoleniach i superwizji. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez cztery Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej z terenu makroregionu południowego, obejmującego województwa: śląskie, dolnośląskie, małopolskie i opolskie.

Grupy docelowe projektu Wsparcie oferowane w ramach projektu dedykowane jest przedstawicielom instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na różnych szczeblach samorządu terytorialnego, tj. na poziomie gminy, powiatu, województwa oraz wojewody:

 • Poziom zadań gminnych – asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby pracujące z rodziną lub zajmujące się i opieką
  i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka.
 • Poziom powiatów – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych (również placówek typu rodzinnego), pedagodzy, psychologowie, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówkach, rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.
 • Poziom województwa – pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych.
 • Poziom wojewody – pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szkolenia mogą obejmować także uzupełniająco następujące grupy zawodowe:

 • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (m.in.: sędziów, kuratorów);
 • przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
 • przedstawicieli systemu zdrowia (m.in.: lekarzy, pielęgniarek);
 • inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

Planowane efekty realizacji projektu to: podniesienie kompetencji zawodowych kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez udział w szkoleniach i superwizji. Wsparciem zostanie objętych łącznie 2 600 osób, w tym: 550 osób z woj. małopolskiego, 1 160 osób z woj. śląskiego, 665 osób z woj. dolnośląskiego oraz 226 osób z woj. opolskiego.

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu. W ramach projektu przewidziano realizację specjalistycznych szkoleń podzielonych na bloki tematyczne dedykowane poszczególnym grupom odbiorców oraz superwizję indywidualną i grupową. W ramach projektu realizowane będa m.in następujące tematy szkoleń:

 • Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Kurs interwencji kryzysowej dla asystentów rodzin
 • Programy korekcyjno – edukacyjne w pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
 • Prowadzenie kontroli realizacji zadań zlecanych w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • Mediacje rodzinne
 • Kompendium rozwoju dzieci i młodzieży
 • Kontrola zarządcza w praktyce
 • Budowanie współpracy i zarządzanie zespołem
 • Zlecanie zadań publicznych w obszarze wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Zamówienia publiczne – procedury, zasady udzielania, planowanie, szacowanie.

Rekrutacja na szkolenia będzie prowadzona cykliczne, wszystkie informacje będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej.

Okres realizacji projektu. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków UE: 4 154 819, 21 zł.

Wartość dofinansowania projektu ze środków UE dla Województwa Śląskiego – 2 029 129, 91 zł.