Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19


 

Województwo Śląskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Projekt finansowany z budżetu państwa i Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu  audiowizualnego.

Termin realizacji: 2020-08-03 – 2020-11-30

Wartość projektu (wysokość dofinansowania) ogółem: 263.565,00 zł

w tym:

  • ze środków europejskich: 222.132,58 zł (84,28% dofinansowania)
  • ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 41.432,42 zł (15,72% dofinansowania).