Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, planuje realizację projektów, których celem jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz podniesienie kompetencji władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety mającej na celu dostosowanie oferty szkoleniowej do Państwa oczekiwań.

Ankietę znajdziecie Państwo pod poniższym adresem internetowym: