Kategoria: Pytania i odpowiedzi

Informacja dotycząca kwalifikowania wydatków w związku z przygotowywanym rodzajem programu rewitalizacji

Przypominamy, że w ramach projektu kwalifikowalne mogą być tylko wydatki związane z przedłożonym do oceny rodzajem dokumentu tj. gminnym programem rewitalizacji (na podstawie Ustawy o rewitalizacji) lub lokalnym programem rewitalizacji (na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020). czytaj dalej o: Informacja dotycząca kwalifikowania wydatków w związku z przygotowywanym rodzajem programu rewitalizacji

Informacja dotycząca przedkładania do oceny Zespołu ds. Rewitalizacji programów rewitalizacji w przypadku uzgadniania z RDOŚ konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Informujemy, że Zespół ds. Rewitalizacji oceniający programy rewitalizacji opracowywane lub aktualizowane w konkursie „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, prosi o przekazanie przez Dotacjobiorcę programu rewitalizacji do oceny, dopiero po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ponadto w przedłożonym do oceny Zespołu ds. Rewitalizacji programie rewitalizacji niezbędne jest zamieszczenie informacji o dopełnieniu przez Gminę procedury uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jak również poinformowanie o jej wynikach.

Czy w związku z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 841/112/V/2016 wprowadzono zmiany w zasadach udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł netto?

Załącznikiem nr 11 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 841/112/V/2016 wprowadzono Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 2). Jego zapisy dotyczą m.in. wprowadzenia obowiązku zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej beneficjenta dla każdego zamówienia o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł netto, podczas gdy dotychczasowa praktyka zwalniała z tego obowiązku zamówienia o wartości mniejszej niż 20 000 zł netto. Informację w tym zakresie opublikowano również na stronie rpo.slaskie.pl w dniu 20 maja 2016 r.

Powyższe zmiany odnoszą się do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a zatem nie mają wpływu na stosowanie Procedury zamówień publicznych przez dotacjobiorców w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

Czy istnieje ograniczenie procentowe kosztów zarządzania w stosunku do kosztów projektu?

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem konkursu dotacji koszty zarządzania projektem stanowią koszty kwalifikowane. Ich poziom nie jest ograniczony procentowo w stosunku do wartości projektu. Koszty te muszą być jednak niezbędne do realizacji projektu i odpowiednio uzasadnione. Należy określić co najmniej wymiar czasu pracy, zakres zadań oraz procentowy udział zadań kwalifikowanych na stanowisku pracy oraz datę, od której wykonywane są zadania. Należy pamiętać o oznakowaniu dokumentów dotyczących projektu zgodnie z zasadami informacji i promocji.

Na etapie oceny wniosku, Komisja Konkursowa zweryfikuje planowane do poniesienia koszty zarządzania w kontekście realizowanych zadań.  W przypadku kosztów zarządzania projektem wysokość wynagrodzeń powinna być spójna z poziomem wynagrodzeń w danej jednostce oraz proporcjonalna do specyfiki planowanych działań merytorycznych.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 wszystkie składniki wynagrodzenia pracowników merytorycznych są kwalifikowane, za wyjątkiem nagród jubileuszowych oraz odpraw pracowniczych.

Kto powinien podpisać Wniosek o przyznanie dotacji? Czy konieczna jest kontrasygnata skarbnika gminy?

Odpowiedź: Wniosek czytelnie podpisuje(ą) osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania gminy. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie (np. uchwałę rady). Zgodnie z art 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.

Czy złożony do oceny program rewitalizacji musi być już zaopiniowany przez RDOŚ i przyjęty uchwałą Rady Gminy?

Odpowiedź: Zalecane jest, aby gmina przedłożyła do oceny gotowy, tj. uchwalony program rewitalizacji. Niemniej jednak Zespół ds. rewitalizacji dopuszcza możliwość oceny projektu programu rewitalizacji, pod warunkiem, że będzie on wersją ostateczną. Gmina może zatem złożyć projekt programu do oceny Zespołu i w tym samym czasie wystąpić o opinię RDOŚ.

Uwaga: W celu uzyskania ostatecznej akceptacji programu rewitalizacji, wymagane jest jego przyjęcie uchwałą Rady Gminy/Miasta oraz otrzymanie opinii RDOŚ.

Jak należy rozumieć czas trwania projektu?

Odpowiedź: Czas trwania projektu to okres, w którym realizowany jest projekt, przy czym musi mieścić się on w okresie kwalifikowalności, tj. od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.

Czy wypełniając wniosek o dotację można powoływać się na numery stron dokumentów strategicznych, na których dany problem jest omawiany? Czy można w związku z ograniczeniem znakowym wpisać link do danego dokumentu?

Odpowiedź: Wypełniając wniosek o przyznanie dotacji można wskazać numery stron dokumentu, do którego odnosi się dany opis. Należy jasno wskazać nazwę dokumentu i numery stron oraz podać miejsce jego udostępnienia np. link do strony internetowej.

Czy wypełniając wniosek o dotację można używać skrótów (ze względu na ograniczoną ilość znaków)?

Odpowiedź: Przy wypełnianiu wniosku o przyznanie dotacji zalecane jest używanie jedynie powszechnie obowiązujących skrótów, również tych odnoszących się do nazw instytucji/dokumentów. Opisy zawarte w poszczególnych częściach wniosku powinny być możliwie czytelne, dlatego należy unikać nadmiernego skracania wyrażeń i używania niejasnych sformułowań.

Jakie dokumenty będą wymagane do potwierdzenia włączenia interesariuszy w opracowaniu LPR?

Odpowiedź: Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym m.in. poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych. Dokumentacja potwierdzająca włączenie interesariuszy w opracowanie PR zależy od sposobu jego przeprowadzenia. Za podstawowe dokumenty tego rodzaju, można uznać ogłoszenia/obwieszczenia informujące o rewitalizacji i sposobie oraz miejscu przeprowadzenia partycypacji czy wystosowane do interesariuszy zaproszenia na spotkania. Dokumentami potwierdzającymi włączanie społeczności w proces opracowywania programu mogą być także listy obecności uczestników konsultacji lub działań edukacyjno-informacyjnych, protokoły i zdjęcia ze spotkań, a także wszelka dokumentacja wypracowana w procesie partycypacji (np.: scenariusz spaceru w przypadku wykorzystania techniki spaceru badawczego, wszelkiego rodzaju ankiety, formularze itp.).

Jaką ścieżkę oceny programu rewitalizacji powinna wybrać gmina?

Odpowiedź: Aby ubiegać się o środki z funduszy UE na realizację projektów rewitalizacyjnych gminy zobowiązane są przygotować programy rewitalizacji (PR) zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Na poziomie Województwa Śląskiego zgodność PR z Wytycznymi ocenia Zespół ds. rewitalizacji powołany Zarządzeniem Marszałka.
Aktualnie dla gmin dostępne są dwie ścieżki oceny PR:

  1. W oparciu o Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Zespół ds. Rewitalizacji ocenia przygotowane przez gminy PR.
  2. W ramach konkursu dotacji „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” – gminy otrzymują wsparcie na opracowanie lub aktualizację PR, a następnie opracowane programy podlegają ocenie przez Zespół ds. Rewitalizacji.

Każda z gmin, mając na uwadze stopień zaawansowania prac nad PR powinna podjąć decyzję, w której z procedur przedłoży PR do oceny. Wybór ścieżki powinien być ostateczny i jednoznaczny. Nie jest rekomendowane, aby gmina opracowując PR korzystała jednocześnie z dwóch ścieżek.

Czy koszty zlecenia firmie zewnętrznej opracowania lub aktualizacji programu rewitalizacji zostaną uznane za kwalifikowalne (a zatem mogą zostać zrefundowane w ramach przyznanych dotacji)…

Czy koszty zlecenia firmie zewnętrznej opracowania lub aktualizacji programu rewitalizacji zostaną uznane za kwalifikowalne (a zatem mogą zostać zrefundowane w ramach przyznanych dotacji), w przypadku gdy gmina dokonała wyboru Wykonawcy przed podpisaniem umowy na udzielenie dotacji oraz przed wejściem w życie procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców, bez zastosowania trybu konkurencyjnego tj. upublicznienia zapytania ofertowego poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Urzędu?

Odpowiedź: Jeśli chodzi o wybór przez gminę Wykonawcy przed podpisaniem umowy oraz przed wejściem w życie procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców bez zastosowania trybu konkurencyjnego tj. upublicznienia zapytania ofertowego poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Urzędu to wydatek taki nie może zostać uznany za kwalifikowany.