Kategoria: Szkolenia PO WER

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terenie województwa śląskiego.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej z uzupełnionymi podpisami wraz z oświadczeniem do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 25.01.2021 roku.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że forma realizacji szkolenia, termin realizacji oraz ilość osób biorąca udział w danej formie wsparcia będzie uzależniona od panujących obostrzeń i wytycznych w zakresie organizacji szkoleń na danym obszarze. Szczegółowe informacje dotyczące ostatecznej formy szkolenia wraz z harmonogramem będą przekazywane osobom zakwalifikowanym na szkolenie po zakończeniu procesu rekrutacji oraz aktualizowane na bieżąco w przypadku zmiany warunków wpływających na sposób organizacji danej formy wsparcia. Poniżej zamieszczono informacje odnośnie szczegółowego zakresu merytorycznego szkoleń, trenerów i wstępnych terminów oraz planowanych miejsc przeprowadzenia szkolenia.

 

Tematy szkoleń:

 

 1. Ochrona danych osobowych w pracy z rodziną (szczegółowy opis szkolenia)
 2. Dokumentacja pracy asystenta rodziny (szczegółowy opis szkolenia)
 3. Regulacje prawne w zakresie rodzinnych form pieczy zastępczej (szczegółowy opis szkolenia)
 4. Kontakty rodziny zastępczej z rodziną biologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej (szczegółowy opis szkolenia)
 5. Efekty kontroli – realizacja zaleceń pokontrolnych (szczegółowy opis szkolenia)
 6. Świat dziecka z FAS/FASD – wspomaganie rozwoju i metody pracy – grupa I i II (szczegółowy opis szkolenia)
 7. Proces powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziny (szczegółowy opis szkolenia)
 8. Profilaktyka stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – grupa I i II  (szczegółowy opis szkolenia)
 9. Pozafinansowe sposoby motywowania pracowników (szczegółowy opis szkolenia)
 10. Cyberuzależnienia i dopalacze – profilaktyka i formy pomocy (szczegółowy opis szkolenia)
 11. Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia – grupa I i II (szczegółowy opis szkolenia)
 12. Przemoc wobec dziecka – skuteczna pomoc i wsparcie (szczegółowy opis szkolenia)
 13. Kurs podstawowy I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (szczegółowy opis szkolenia)
 14. Zaburzenia zachowanie i emocjonalne u dzieci – grupa I i II (szczegółowy opis szkolenia)

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 

 • Przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia się, prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji opisanymi w Regulaminie uczestnictwa w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 • Prosimy szczególną uwagę zwrócić na przynależność do grupy docelowej danego szkolenia, które zostały każdorazowo dokładnie wskazane w opisie.
 • Jedna osoba może zgłosić się maksymalnie na dwa tematy szkoleń. W przypadku zgłoszeń na więcej, niż dwa tematy, rozpatrywane będą tylko dwa pierwsze formularze (licząc od kolejności ich elektronicznego wypełnienia), a pozostałe zostaną automatycznie odrzucone – bez rozpatrzenia.
 • W przypadku zakwalifikowania się na jeden z tematów szkolenia, drugie zgłoszenie zostanie automatycznie wpisane na listę rezerwową.
 • Wszystkie szkolenia organizowane będą w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie wymogów sanitarnych przy organizacji spotkań i szkoleń, co może wiązać się z koniecznością wprowadzania zmian technicznych, jak i logistycznych w zakresie ich organizacji (np. mniejsza ilość osób w grupie, zmiana terminu realizacji szkolenia). Jednocześnie zapewniamy, że ROPS Województwa Śląskiego dołoży wszelkich starań aby Państwa udział w szkoleniu odbywał się w sposób umożliwiający maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu komfortu w korzystaniu z formy wsparcia.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

 1. Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie uczestnika projektu.

Bezpłatny coaching oraz wsparcie psychologiczne i poradnictwo prawne w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i minimalizację działań wymuszających przemieszczanie się, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotował w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wsparcie prowadzone w formie zdalnej (telefonicznie bądź w postaci wideokonferencji).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez przesłanie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) przed realizacją wsparcia.

Poniżej zamieszczono informacje dotyczące każdej z oferowanych form wsparcia.

 1. Coaching indywidualny – (Szczegółowy opis)
 2. Konsultacje prawne – (Szczegółowy opis)
 3. Wsparcie psychologiczne(Szczegółowy opis)

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie dedykowane jest pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terenie województwa śląskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

 1. Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie uczestnika projektu.

Informacja dotycząca stopnia realizacji projektu

Projekt pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczejrealizowany jest od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

 

Do udziału w projekcie przystąpiło do tej pory w województwie śląskim 1397 osób.

Zrealizowaliśmy ponad 650 godzin superwizji dla 397 osób oraz 71 szkoleń w których udział wzięło 1330 osób.

 

Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia takie jak:

– FAS/FASD – diagnoza i formy wsparcia,

– Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającym traumę,

– Trening kontroli emocji u dzieci i młodzieży,

– Praca z dziećmi i młodzieżą,

– Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z rodziną wieloproblemową,

– Zagadnienia więzi i przywiązania,

– Dialog motywujący jako metoda pracy.

 

Dziękujemy Państwu za dotychczasowy udział w projekcie.

 

Informacje zamieszczone w wypełnianych przez Państwa ankietach pomogą nam dopasować tematykę przyszłych szkoleń do Państwa potrzeb.

 

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,w trosce o Państwa bezpieczeństwo i minimalizację działań wymuszających przemieszczanie się, szkolenia oraz superwizje zaplanowane w terminie od 12.03.2020 r. zostały odwołane. Mamy nadzieję, że wkrótce wznowimy działania.

O nowych terminach szkoleń i superwizji poinformujemy osoby zakwalifikowane drogą elektroniczną.

Zakończenie rekrutacji na szkolenia realizowane w I półroczu 2020 roku w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Z dniem 29 stycznia 2020 roku,  została zakończona  rekrutacja na  szkolenia organizowane w okresie luty – czerwiec 2020 roku,  w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”,  realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W trakcie rekrutacji otrzymaliśmy ponad 1150 zgłoszeń na dostępnych 220 miejsc, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu proponowaną tematyką szkoleń. Stopniowo będą Państwo informowani o wynikach rekrutacji, przy czym w pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia dotyczące szkoleń rozpoczynających się już w lutym.

Ponadto, z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkoleniami FAS/FASD – diagnoza i formy wsparcia oraz Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającymi traumę, podjęta została decyzja o zorganizowaniu dodatkowych edycji szkoleń w maju i czerwcu. Do udziału w tych dodatkowych szkoleniach zaproszone zostaną osoby z list rezerwowych.

Wszystkie osoby, które brały udział w rekrutacji, zostaną powiadomione o wyniku drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzy rekrutacyjnym.

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terenie województwa śląskiego.
Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie i podpisanie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 29.01.2020 roku.

 

Poniżej zamieszczono informacje odnośnie szczegółowego zakresu merytorycznego szkoleń, trenerów i terminów. Z uwagi na trwające procedury wyłonienia hoteli, w których realizowane będą szkolenia,  informacja o dokładnym miejscu realizacji zostanie przekazana już bezpośrednio osobom zakwalifikowanym na dane szkolenie osobnym mailem. Każdorazowo jednak, będzie to hotel na terenie województwa śląskiego, w jednej z turystycznych miejscowości takich jak m.in. Wisła, Ustroń, Milówka, Cieszyn, Szczyrk, Zawiercie.

 

Tematy szkoleń:

1. Budowanie lokalnego systemu wsparcia rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych – (Szczegółowy opis szkolenia)

2. Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

3. Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

4. Mediacje w pracy z rodziną – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

5. Mediacje w pracy z rodziną – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia) – Uwaga, zmiana terminu!

6. Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającymi traumę – (Szczegółowy opis szkolenia)

7. FAS/FASD – diagnoza i formy wsparcia – (Szczegółowy opis szkolenia)

8. Budowanie i metodyka pracy zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

9. Budowanie i metodyka pracy zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

10. Praktyczne aspekty rozpoznawania i rozwijania uzdolnień u dzieci – (Szczegółowy opis szkolenia)

11. Zagadnienia prawne z obszaru systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – (Szczegółowy opis szkolenia)

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 • Przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia się, prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji opisanymi w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach i superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 • Prosimy szczególną uwagę zwrócić na przynależność do grupy docelowej danego szkolenia, które zostały każdorazowo dokładnie wskazane w opisie.
 • Możliwość skorzystania z noclegu dla uczestników szkoleń obejmuje warunki:
  – posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej, niż ta w której odbywa się szkolenie,
  – utrudnionego dojazdu na miejsce realizacji zajęć (uczestnik szkolenia dojeżdża na szkolenie za pomocą środków komunikacji publicznej – autobus, pociąg, lokalni przewoźnicy),
  – ze względu na odległość, czas dojazdu i/lub rozkład jazdy właściwego środka lokomocji – nie ma możliwości dojazdu na szkolenie lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin przed/po zakończeniu zajęć.
 • Jedna osoba może zgłosić się maksymalnie na dwa tematy szkoleń. W przypadku zgłoszeń na więcej, niż dwa tematy, rozpatrywane będą tylko dwa pierwsze formularze, a pozostałe zostaną automatycznie odrzucone – bez rozpatrzenia.
 • W przypadku zakwalifikowania się na jeden z tematów szkolenia, drugie zgłoszenie zostanie wpisane na listę rezerwową.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

 1. Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie uczestnika projektu.

Superwizja dla instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – rekrutacja na 2020 rok

Serdecznie zapraszamy instytucje systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej do uczestnictwa w superwizji organizowanej w 2020 roku w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Superwizja dedykowana jest pracownikom instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego.

 

Nabór zgłoszeń prowadzony jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 29.10.2019 roku.

 

Superwizja odbywać się będzie w trzech grupach, których uczestnikami będą:

– asystenci rodzin (szczegółowy opis)

– koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (szczegółowy opis)

– wychowawcy z placówek opiekuńczo – wychowawczych (szczegółowy opis)

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

 

Zakończenie rekrutacji na szkolenia realizowane w II półroczu 2019 roku w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Z dniem 20 sierpnia 2019 roku,  została zakończona  rekrutacja na  szkolenia organizowane w okresie wrzesień – listopad 2019 roku,  w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”,  realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W trakcie rekrutacji otrzymaliśmy ponad 1000 zgłoszeń na dostępnych 340 miejsc, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu proponowaną tematyką szkoleń. Stopniowo będą Państwo informowani o wynikach rekrutacji, przy czym w pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia dotyczące szkoleń rozpoczynających się już we wrześniu.

Ponadto, z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem Narzędzia i metody diagnozy rodziny, podjęta została decyzja o zorganizowaniu dodatkowej grupy w terminie listopadowym. Do udziału w tym szkoleniu zaproszone zostaną osoby z listy rezerwowej.

Wszystkie osoby, które brały udział w rekrutacji, zostaną powiadomione o wyniku drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzy rekrutacyjnym, najpóźniej do połowy września 2019 roku.

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terenie województwa śląskiego.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie i podpisanie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 20.08.2019 roku.

 

Poniżej zamieszczono informacje odnośnie szczegółowego zakresu merytorycznego szkoleń, trenerów, terminów oraz miejsca realizacji.

Tematy szkoleń:

1. Budowanie lokalnego systemu wsparcia rodziny – (Szczegółowy opis szkolenia)

2. Udzielanie pomocy rodzinie w sytuacji kryzysowej – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

3. Udzielanie pomocy rodzinie w sytuacji kryzysowej – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

4. Trening kontroli emocji u dzieci i młodzieży – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

5. Trening kontroli emocji u dzieci i młodzieży – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

6. Wsparcie w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością – (Szczegółowy opis szkolenia)

7. Skuteczna komunikacja oraz metody pracy z dzieckiem z uwzględnieniem sytuacji trudnych – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

8. Skuteczna komunikacja oraz metody pracy z dzieckiem z uwzględnieniem sytuacji trudnych – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

9. Kontrola zarządcza w praktyce – (Szczegółowy opis szkolenia)

10. Praca z rodziną dysfunkcyjną na rzecz powrotu dziecka do rodziny – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

11. Praca z rodziną dysfunkcyjną na rzecz powrotu dziecka do rodziny – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

12. Uzależnienie od alkoholu wśród młodzieży i profilaktyka uzależnień – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

13. Uzależnienie od alkoholu wśród młodzieży i profilaktyka uzależnień – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

14. Narzędzia i metody diagnozy rodziny – (Szczegółowy opis szkolenia)

15. Efektywna współpraca międzyinstytucjonalna – (Szczegółowy opis szkolenia)

16. Zagadnienie prawa pracy w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – (Szczegółowy opis szkolenia)

17. Praca z dzieckiem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – (Szczegółowy opis szkolenia)

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 • Przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia się, prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji opisanymi w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach i superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 • Prosimy szczególną uwagę zwrócić na przynależność do grupy docelowej danego szkolenia, które zostały każdorazowo dokładnie wskazane w opisie.
 • Możliwość skorzystania z noclegu dla uczestników szkoleń dotyczy osób, które:
  – posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej, niż ta w której odbywa się szkolenie,
  – mają utrudniony dojazd na miejsce realizacji zajęć (Uczestnik szkolenia dojeżdża na szkolenie za pomocą środków komunikacji publicznej (autobus, pociąg, lokalni przewoźnicy)
  – ze względu odległość, czas dojazdu i/lub rozkład jazdy właściwego środka lokomocji – nie mają możliwości dojazdu na szkolenie lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin przed/po zakończeniu zajęć.
 • Jedna osoba może zgłosić się maksymalnie na dwa tematy szkoleń. W przypadku zgłoszeń na więcej, niż dwa tematy, rozpatrywane będą tylko dwa pierwsze formularze, a pozostałe zostaną automatycznie odrzucone – bez rozpatrzenia. W związku z powyższym, prosimy przy zgłaszaniu się, zwrócić szczególną uwagę na wybór tych tematów, które najbardziej odpowiadają Państwa indywidualnym potrzebom.
 • W przypadku zakwalifikowania się na jeden z tematów szkolenia, drugie zgłoszenie zostanie wpisane na listę rezerwową.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

 1. Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie uczestnika projektu.

 

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej została zakończona.

Z dniem 25.01.2019r. została zakończona  rekrutacja na  szkoleniach organizowane w pierwszym półroczu 2019 roku w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

W trakcie rekrutacji otrzymaliśmy ponad 800 zgłoszeń, w związku z czym jako pierwsze ogłosimy wyniki dotyczące szkoleń rozpoczynających się w lutym 2019.

Osoby, które brały udział w rekrutacji, zostaną powiadomione o wyniku drogą elektroniczną najpóźniej w połowie lutego 2019r.

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu na podany adres do dnia 25.01.2019 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Superwizja dla instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – rekrutacja na 2019 rok.

Serdecznie zapraszamy instytucje systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej do uczestnictwa w superwizji organizowanej w 2019 roku w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Superwizja dedykowana jest pracownikom instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego.

 

Nabór zgłoszeń prowadzony jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 15.12.2018 roku.

 

Superwizja odbywać się będzie w trzech grupach, których uczestnikami będą:

– asystenci rodzin (szczegółowy opis)

– koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (szczegółowy opis)

– wychowawcy z placówek opiekuńczo – wychowawczych (szczegółowy opis)

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

 

Rekrutacja na szkolenie interdyscyplinarne dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji pn. „Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy”,

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji, w tym ośrodków adopcyjnych, podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jednostek organizacyjnych systemu wspierania rodziny itp. z terenu województwa śląskiego do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 19 września 2018 roku (decyduje data wpływu). czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenie interdyscyplinarne dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji pn. „Przemoc seksualna wobec dzieci – diagnoza i formy pomocy”,

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres wraz z oświadczeniem do dnia 22.06.2018 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres wraz z oświadczeniem do dnia 23.02.2018 roku. czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach nowego projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizującym działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres wraz z oświadczeniemformularzem zgłoszeniowym udziału w projekcie – z dodatkowymi informacjami do dnia 16 października 2017.

Tematy szkoleń:

 1. Regulacje prawne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem doktryny orzecznictwa sądowego.
  Szczegółowy opis szkolenia.
 2. Dialog motywujący jako metoda pracy z rodziną dysfunkcyjną.
  Szczegółowy opis szkolenia.
 3. Tworzenie plany pracy z rodziną wieloproblemową ze szczególnym uwzględnieniem rodziny zagrożonej umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej.
  Szczegółowy opis szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z  Regulaminem uczestnictwa przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces adopcji w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika projektu, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/730 68 84 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl