W imieniu Organizatora – Gazety Wyborczej oraz Partnera wydarzenia – Województwa Śląskiego, zachęcamy do udziału w Wojewódzkich Dniach Seniora, które odbędą się 20 października br.

Wydarzenie stanowić będzie okazję zarówno do wielostronnej debaty na temat roli, potencjału i potrzeb osób starszych we współczesnym społeczeństwie, jak również do skorzystania z bogatej oferty wydarzeń kulturalnych, sportowych i profilaktycznych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach zaprasza do udziału w Wojewódzkiej Konferencji pt. „Dopalacze Wypalacze - groźne narkotyki”, realizowany w ramach projektu pn. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach projektu Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna, który jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia z jednej strony pozwolą na teoretyczne i praktyczne poszerzenie wiedzy nt. zarządzania strategicznego, kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych oraz nawiązywania współpracy międzysektorowej, z drugiej zaś będą okazją do zaznajomienia się z założeniami, sposobem wykorzystania i obsługą wypracowanego w ramach projektu produktu finalnego, tj. portalu erpes.pl. Zobacz pełną informację ...

W imieniu Organizatora - Galerii „Sztuka u Seniorów” z Krakowa – zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym „Radość Sztuki – Sztuka Radości”.

Celem przedsięwzięcia jest integracja artystów przebywających w placówkach pomocy społecznej oraz umożliwienie im prezentacji swojego talentu.

Konkurs jest skierowany do osób:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w debacie na temat klauzul społecznych, w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku – wzmocnienie działań na rzecz włączenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej