INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU NA I STOPIEŃ SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

Zgodnie z art. 118 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.163), zwanej dalej Ustawą, przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej należy do zadań Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych zwanej dalej RKE.

Na podstawie zapisu § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 2012 r. poz. 486), zwanego dalej Rozporządzeniem, do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny RKE dopuszcza pracownika socjalnego, który ukończył szkolenie
w terminie nie dłuższym niż 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu przedłożył wymagane dokumenty.

I. Warunki uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Warunkiem uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

 1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów Ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
 2. Posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;
 3. Ukończenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
 4. Zdanie egzaminu przed RKE.

II. Wykaz dokumentów koniecznych do złożenia przez osoby przystępujące do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

 1. Indywidualny wniosek o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, (według wzoru umieszczonego w pliku do pobrania);
 2. Uwierzytelnioną kopię dyplomu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego lub uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia:
  a) studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
  b) studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  c) studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna,
  o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy
  o pomocy społecznej, lub
  d) studiów wyższych na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 Ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
  Za uwierzytelnione kopie dokumentów, które muszą zostać przedstawione RKE w celu dopuszczenia do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny uznaje się kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez organ/instytucję wydający dany dokument, notariusza lub RKE, po uprzednim przedstawieniu Komisji oryginału dokumentu. W ostatnim przypadku osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu musi złożyć oryginały dokumentów, które będzie mogła odebrać po egzaminie.
 3. Oryginał zaświadczenia podmiotu szkolącego o ukończeniu szkolenia w zakresie I stopnia specjalizacji zawierającego następujące dane: imię, nazwisko osoby otrzymującej zaświadczenie, nazwę podmiotu wydającego zaświadczenie, podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia, datę wydania zaświadczenia, termin realizacji szkolenia, wykaz modułów będących przedmiotem szkolenia z liczbą godzin przypadających na poszczególne formy zajęć, (według wzoru umieszczonego w pliku do pobrania);
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach procedury egzaminacyjnej, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3;
 5. Oryginał zaświadczenia od pracodawcy wystawionego nie później niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku, potwierdzającego co najmniej dwuletni staż w zawodzie pracownika socjalnego – (według wzoru umieszczonego w pliku do pobrania);
 6. Zaadresowaną do siebie kopertę w formacie C6 (114×162 mm);
 7. Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin w kwocie 10 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji określonej w pkt. 1 – 7 każda osoba zostanie poinformowana o decyzji RKE w sprawie dopuszczenia do egzaminu.

Zgodnie z zapisem § 24 ust. 1 Rozporządzenia opłatę za egzamin dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
w wysokości 389,98 zł należy wnieść na rachunek bankowy numer:

 • 34 1240 1330 1111 0010 5661 2799
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
  ul. Modelarska 10,
  40-142 Katowice
 • w tytule przelewu należy wpisać: „opłata za egzamin na I st. specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, (imię i nazwisko osoby wpłacającej oraz nazwę placówki w której odbywało się szkolenie)”

III. Informacja o egzaminie

 1. Osoby dopuszczone do egzaminu zostaną poinformowane o dokładnym terminie i miejscu egzaminu.
 2. Przełożenie terminu egzaminu będzie możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach losowych (konieczne będzie udokumentowanie braku możliwości przybycia na egzamin w wyznaczonym terminie).
 3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie w wyznaczonym terminie opłata za egzamin nie ulega zwrotowi.
 4. W przypadku o którym mowa w pkt 3, w momencie ponownej decyzji o przystąpieniu do egzaminu osoba będzie zobligowana do ponownego złożenia dokumentów oraz ponownego wniesienia opłaty o których mowa w rozdz. II pkt. 1- 7
 5. Egzamin prowadzony jest w formie ustnej i obejmuje zagadnienia określone w § 6 ust. 1 Rozporządzenia.
 6. Osoba przystępująca do egzaminu powinna wylosować 1 zestaw 3 pytań obejmujący zakres minimum programowego specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
 7. Osoby, które nie spełnią wszystkich określonych w w/w rozporządzeniu wymagań w dniu składania podania o przystąpienie do egzaminu, nie będą mogły przystąpić do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
 8. Osoba, która nie zda egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, może przystąpić do egzaminu poprawkowego bez konieczności powtarzania szkolenia po ponownym złożeniu dokumentów oraz ponownym wniesieniu opłaty o których mowa § 10 ust. 1 pkt. 1 i 4 Rozporządzenia, w terminie wyznaczonym przez RKE.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z Panią Agnieszką Sznurawa – pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego e-mail: asznurawa@rops-katowice.pl lub pod numerem tel. 32 730 68 68.