Rewitalizacja

logo-rew

Dnia 1 lutego 2016 roku pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego a Ministrem Rozwoju zawarta została umowa na realizację projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, polegającego na wsparciu gmin województwa śląskiego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2017.

Jego głównym celem jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Jednocześnie projekt umożliwi osiągnięcie celów szczegółowych:

  • upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu;
  • wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych i prywatnych, interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych;
  • zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów lokalnych na temat zasad prawidłowego przygotowania procesu rewitalizacji;
  • stworzenie warunków do wykorzystania przez samorządy lokalne aktywnych narzędzi partycypacji.

W ramach projektu zorganizowany zostanie konkurs dotacji dla gmin, którego przedmiotem jest zapewnienie wsparcia w procesie opracowania lub aktualizowania programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Dofinansowanie w konkursie uzyskać mogą gminy miejskie, wiejskie lub miejsko-wiejskie województwa śląskiego.

Szczegóły udostępniane będą w zakładce „Konkurs dotacji”.

Inne planowane działania w projekcie obejmują zorganizowanie:

  • 3 spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców;
  • spotkań informacyjnych dla dotacjobiorców;
  • 4 spotkań edukacyjnych promujących nowe podejście do rewitalizacji dla wszystkich zainteresowanych gmin.

Bliższe informacje o planowanych spotkaniach znajdują się w zakładce „Spotkania informacyjne i edukacyjne”.

Alokacja na konkurs wynosi 7 999 710,00 zł. Maksymalna wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000 zł, przy czym Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zadanie jest współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.