Rola pracy socjalnej w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego

Praca zbiorowa pod redakcją Dominiki Błasiak i Iwony Piątkowskiej-Lipki
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Katowice 2012
(s. 308, tabele, rysunki)

Publikacja wydana w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. z recenzji prof. dr hab. Jerzego Krzyszkowskiego:

Poszukując instrumentów skutecznego powstrzymania procesu dzielenia się naszego świata na bogatych i biednych, wykluczonych i zintegrowanych ze społeczeństwem stworzono koncepcję pracy socjalnej z osobami, które są ofiarami pauperyzacji i ekskluzji. Nie można oczywiście obronić tezy (patrząc m. in. na doświadczenia rozwiniętych demokracji zachodnich), że będzie to wystarczające lekarstwo na te problemy, ale panuje przekonanie, które podziela autor tej recenzji, że świadome stosowanie profesjonalnej pracy socjalnej zwiększa szanse na skuteczną reintegrację osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Na tym większe uznanie zasługuje podjęcie w recenzowanym opracowaniu ciekawego poznawczo i ważnego społecznie problemu roli pracy socjalnej w działaniach na rzecz wykluczonych. Pozytywnie oceniam zarówno sam pomysł na tego typu opracowanie jak  również jako realizację, a tym samym wartość naukową, ale i aplikacyjną artykułów składających się na recenzowaną książkę oraz charakterystyczne, co nie jest regułą w wielu publikacjach naukowych, ale koniecznością w przypadku pracy socjalnej łączenie teorii z praktyką. (…) Dla recenzenta odwołanie się do doświadczenia życiowego i praktyki zawodowej w zakresie pracy socjalnej wielu autorów artykułów zamieszczonych w książce stanowi wartość samą w sobie i wskazuje na nową, pozytywną tendencję. (…) Warto odnotować tę jakościową zmianę jaką, miejmy nadzieję, zapoczątkowała inicjatywa wydawnicza ROPS Katowice.