Zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych, do celów sanitarno-epidemiologicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników oraz szczepień przeciwko grypie pracowników na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w 2021 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na przeprowadzaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychotechnicznych, do celów sanitarno-epidemiologicznych) kandydatów do pracy, stażystów, pracowników oraz szczepień przeciwko grypie pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w 2021 roku.
  2. Wykonawca obejmie pracowników oraz inne osoby Zamawiającego (kandydatów do pracy, stażystów) opieką zdrowotną określoną w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 z późn. zm.), Kodeksie Pracy oraz w przepisach wydanych na ich podstawie.
  3. Zakres opieki zdrowotnej świadczonej przez Wykonawcę na rzecz osób skierowanych przez Zamawiającego obejmuje wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz orzekanie
    o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy. Ponadto, zakres opieki zdrowotnej świadczonej przez Wykonawcę obejmuje również realizację szczepień przeciwko grypie pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
  4. Zamawiający wymaga, aby siedziba Wykonawcy lub filia/oddział, w której świadczona będzie opieka zdrowotna znajdowała się na terenie miasta Katowice. Z kolei realizacja szczepień przeciwko grypie ma zostać zrealizowana w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy: zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 21 grudnia 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 2
PRZYCHODNIA AGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gustawa Morcinka 15-17, 40-124 Katowice
Data złożenia oferty: 18.12.2020 r. godz. 09:08
Cena oferty brutto: 733,00 zł
Wartość podpisanej umowy: 5.390,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawił następujący Wykonawca: PRZYCHODNIA AGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach (40-124) przy ulicy Gustawa Morcinka 15-17.