Usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 12 miesięcy (01.01-31.12.2021 r.).

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 12 miesięcy (01.01-31.12.2021 r.).
 2. Szczegółowy wykaz czynności zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Wykaz pomieszczeń wraz z ich rozłożeniem zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Zgodnie z załączonym wykazem czynności świadczenie usługi odbywać się będzie wyłącznie od poniedziałku do piątku, wyłączając wszystkie święta kalendarzowe oraz dni wolne, od godziny 16:00. Niektóre określone czynności będą odbywać się sporadycznie (przykładowo raz na kwartał) w okresie obowiązywania umowy, po ustaleniu terminów z Zamawiającym.
 4. Łączna powierzchnia pomieszczeń objętych usługą sprzątania i utrzymania czystości, w tym powierzchni biurowych, socjalnych oraz korytarzy wynosi 617,56 m2.
 5. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na okres styczeń – grudzień 2021 roku z możliwością zmiany powierzchni do sprzątania (zmniejszenia lub zwiększenia) i/lub zakresu realizowanych usług związanych ze sprzątaniem i zawarcie z Wykonawcą odpowiedniego aneksu do umowy.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej w następujących terminach:
  a) 11 grudnia 2020 roku (piątek) w godz. od 09:00 do 14:00,
  b) od 14 do 15 grudnia 2020 roku (poniedziałek-wtorek) w godz. od 09:00 do 14:00.
  Wykonawca winien zgłosić telefonicznie (32 730 68 72) lub mailowo (zamowienia@rops-katowice.pl lub kreclik@rops-katowice.pl) chęć udziału w wizji lokalnej (oględzinach) podając proponowany przez siebie termin i godzinę.


Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy: zamowienia@rops-katowice.pl.
 2. Ofertę należy przesłać w terminie do 18 grudnia 2020 roku, do godziny 08:00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załącznik nr 1 – Wykaz czynności,
 3. Załącznik nr 2 – Wykaz i rozłożenie pomieszczeń zajmowanych przez ROPS,
 4. Załącznik nr 3 – Formularz cenowy,
 5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 3
Ekoenergia Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 9-11/23, 45-862 Opole
Data złożenia oferty: 16.12.2020 r. godz. 13:16
Cena oferty brutto za 1 miesiąc: 3.211,31 zł
Cena oferty brutto za 12 miesięcy: 38.535,72 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Ekoenegia Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-862) przy ulicy Wojska Polskiego 9-11/23.