Zaproszenie do udziału w cyklu szkoleniowym na temat: Praktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym – kontakt z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowym na temat: Praktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym – kontakt z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, m.in. członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedstawicieli oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, poradni pedagogiczno-psychologicznych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, straży miejskiej oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów uzależnień.

Cykl szkoleniowy zorganizowany zostanie w ramach dwóch sesji, z których każda obejmować będzie 14 godzin dydaktycznych zajęć. Dokładne miejsce realizacji wskazane zostanie w późniejszym terminie.

Termin: 9-10 czerwca 2015 (I sesja), 22-23 czerwca 2015 (II sesja)

Zgłaszając udział w cyklu szkoleniowym, deklarujecie Państwo udział w obu sesjach szkoleniowych.

Celem cyklu będzie m.in. doskonalenie umiejętności w zakresie pierwszego kontaktu i pracy z osobą doznającą przemocy w rodzinie oraz osobą stosującą przemoc, szczególnie podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”, poznanie form pomocy rodzinie. Zajęcia prowadzić będzie Pani Katarzyna Kudyba – pedagog, trener specjalizujący się realizacji szkoleń z obszaru profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie odbywać się będzie w Katowicach w formie stacjonarnej (bez noclegu). Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie i przesłanie zamieszczonej poniżej karty zgłoszeniowej do dnia 1 czerwca 2015 roku. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane za pomocą poczty elektronicznej do dnia 3 czerwca 2015 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Magdalena Mazur-Skrzyniarz pod numerem telefonu 32/ 730 68 92.