Zaproszenie do udziału w szkoleniach: Prowadzenie działań interwencyjnych wobec osób zażywających substancje psychoaktywne oraz Zaburzenia więzi w rodzinie z problemem alkoholowym.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniach na temat:. Prowadzenie działań interwencyjnych wobec osób zażywających substancje psychoaktywne i Zaburzenia więzi w rodzinie z problemem alkoholowym. Osoba zgłaszająca się może wybrać jeden z zaproponowanych tematów.

Szkolenie: Prowadzenie działań interwencyjnych wobec osób zażywających substancje psychoaktywne

Termin: 24 – 25 sierpnia 2015 roku

Miejsce: Hotel Pod Jedlami, Wisła

Liczba miejsc: 60.

Zajęcia poprowadzą

Pani Monika Dąbek – psycholog, trener specjalizujący się w realizacji szkoleń z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

Pani Małgorzata Kowalcze – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor, specjalista terapii uzależnień, Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu

Pani Katarzyna Kudyba – pedagog, trener specjalizujący się w realizacji szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy

Celem szkolenia będzie m.in. zapoznanie uczestników z mechanizmami uzależnienia od narkotyków oraz wizerunkiem osoby uzależnionej, doskonalenie umiejętności w zakresie wczesnej interwencji wobec osób zażywających narkotyki, przedstawienie zasad motywowania do zmiany zachowań, rozpoznawanie trudności pojawiających się w kontakcie z rodziną i omówienie form pomocy rodzinie. Szczegółowy harmonogram szkolenia dostępny jest tutaj.

Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu nocleg, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca realizacji zajęć.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, oświaty, organizacji społecznych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów uzależnień, punktów konsultacyjnych.

O przyjęciu na szkolenie decydować będą kryteria merytoryczne (zajmowane stanowisko, instytucja delegująca pracownika na szkolenie, wykształcenie, staż pracy w obszarze związanym z tematyką szkolenia) oraz kolejność zgłoszeń. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitu miejsc, przypadających na instytucję.

Szkolenie: Zaburzenia więzi w rodzinie z problemem alkoholowym.

Termin: 3 – 4 września 2015 roku

Miejsce: sala szkoleniowa, Katowice

Liczba miejsc: 20

Szkolenie poprowadzi Pani Lilianna Krzywicka – psycholog, socjolog, Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowana specjalistka w zakresie interwencji kryzysowej PTP, specjalizuje się w problematyce kryzysu, traumy i zaburzeń więzi.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rangą relacji przywiązania w życiu człowieka, naturą i specyfiką kształtowania się więzi oraz stylami przywiązania ze szczególnym uwzględnieniem relacji w rodzinie z problemem alkoholowym. Szczegółowy harmonogram szkolenia dostępny jest tutaj.

Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca realizacji zajęć.

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

O przyjęciu na szkolenie decydować będą kryteria merytoryczne (zajmowane stanowisko, instytucja delegująca pracownika na szkolenie, wykształcenie, staż pracy w obszarze związanym z tematyką szkolenia) oraz kolejność zgłoszeń. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitu miejsc, przypadających na instytucję.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w jednym z zaproponowanych szkoleń proszone są o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną zamieszczonej poniżej karty zgłoszeniowej. Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony 4 sierpnia 2015 roku. Nabór zgłoszeń potrwa do 11 sierpnia 2015 roku.

Wyniki rekrutacji zostaną przesłane na podane w formularzach zgłoszeniowych adresy e-mail.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Jolanta Żychoń pod numerem telefonu 32/ 730 68 73 lub adresem e-mail jzychon@rops-katowice.pl

Formularz zgłoszeniowy