Zaproszenie na debatę pt. „Ekonomia społeczna w województwie śląskim – dotychczasowe doświadczenia i możliwości rozwoju”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych zaprasza do wzięcia udziału w debacie na temat stanu sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim. Debata organizowana jest w ramach działań upowszechniających projektu innowacyjnego „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”.

Debata odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 r. w Hotelu Silesian w Katowicach i będzie moderowana przez ekspertów w zakresie ekonomii społecznej. Spotkanie będzie stanowiło kontynuację dyskusji na temat stanu sektora ekonomii społecznej w regionie, szans i zagrożeń dla jego rozwoju, współpracy międzyinstytucjonalnej, specyfiki podmiotów ekonomii społecznej, rozwiązań instytucjonalno-prawnych w obszarze funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli administracji publicznej, trzeciego sektora, przedsiębiorstw społecznych, a także świata nauki i biznesu, w szczególności osoby, które nie uczestniczyły dotąd w działaniach upowszechniających rezultaty projektu innowacyjnego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”. Spotkanie będzie stanowiło okazję do zapoznania się z produktem finalnym ww. projektu, tj. interaktywnym narzędziem analityczno-diagnostycznym dedykowanym podmiotom zaliczanym do sfery ekonomii społecznej oraz instytucjom administracji publicznej. Udział w debacie jest nieodpłatny, przy czym uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w debacie prosimy o wypełnienie formularza online, wydrukowanie, podpisanie i opieczętowanie, a następnie przesłanie faksem pod nr tel. 032 730 68 71 lub w formie skanu na adres aczechowska@rops-katowice.pl. Rekrutacja będzie prowadzona do dn. 16 listopada 2015 r. lub do wyczerpania się wolnych miejsc.
Dodatkowe informacje na temat debaty można uzyskać pod numerem telefonu 32-730-68-96.