Zakończenie realizacji projektu Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego

Wraz z końcem 2015 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zakończył realizację, trwającego od 1 grudnia 2007 roku projektu pn.: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Projekt systemowy obejmował m.in. organizację różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego, z których w całym okresie jego realizacji skorzystało w sumie 8 868 osób (7 778 kobiet i 1 090 mężczyzn) zatrudnionych w 510 instytucjach pomocy i integracji społecznej, działających na terenie województwa śląskiego.
W ramach w/w projektu ROPS przeprowadził 1 868 szkoleń, w których wzięło udział 31 603 uczestników. Szkolenia obejmowały różnorodne zagadnienia merytoryczne związane z funkcjonowaniem instytucji pomocy i integracji społecznej. Część z nich miała służyć podniesieniu poziomu lub aktualizacji wiedzy z zakresu prawa, administracji, finansów, zarządzania lub metod pracy z klientem, np.: Rozliczanie i ewidencja księgowa projektów współfinansowanych z EFS, Opracowywanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, Dopalacze – profilaktyka, interwencja, działanie, „Kurs języka angielskiego” czy też Technologie informacyjno-komunikacyjne w pomocy społecznej. Celem innych było doskonalenie umiejętności miękkich i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w ramach takich kursów jak: Trening komunikacji interpersonalnej – twórcze rozwiązywanie problemów, negocjacje, Poszukiwanie zasobów własnych, Motywowanie klientów do zmiany, Trening mentalny czyli rozwój kreatywności, uważności, koncentracji i inteligencja oraz zarządzania sobą w czasie i wiele innych. Łączna liczba godzin szkoleniowych wyniosła 35 928.

Pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej mogli podnosić swoje kwalifikacje również w ramach szkoleń specjalizacyjnych z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, a także studiów podyplomowych. W toku realizacji projektu uruchomiono m.in. następujące kierunki studiów: Mediacje i negocjacje społeczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach pomocy i integracji społecznej, Gerontologia społeczna, Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych oraz Ekonomia społeczna. Z obu tych form kształcenia skorzystało łącznie prawie 1000 osób. Liczba godzin dydaktycznych w ramach studiów wyniosła 6 934.
W ramach projektu systemowego prowadzone były także usługi specjalistycznego doradztwa. Od 1 grudnia 2007 roku do 15 grudnia 2015 roku zrealizowano 8 622 godziny doradcze, w których uczestniczyło 3 359 osób. Zorganizowano również m.in. 100 wizyt studyjnych, 36 warsztatów oraz 10 konferencji.

W latach 2012 – 2015 w ramach projektu realizowano działania wynikające z Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim na lata 2012-2020. W związku z tym zorganizowano ponad 100 szkoleń, warsztatów, spotkań, seminariów oraz wizyt studyjnych poświęconych różnym zagadnieniom z zakresu ekonomii społecznej, aktywnej integracji oraz partnerstw. Wydano broszurę informacyjną, 2 publikacje oraz 8 artykułów z tego zakresu. Prowadzono również specjalistyczne doradztwo. Zorganizowano 6 konkursów promujących ekonomię społeczną, a także konferencję i 2 kongresy. Prowadzono stronę internetową poświęconą ekonomii społecznej: es.rops-katowice.pl, internetowy katalog produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej oraz wysyłkę newsletterów. Zawarto Śląski Pakt na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz 4 pakty w subregionach województwa śląskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom, organizacjom, firmom oraz osobom z którymi mieliśmy przyjemność współpracować przy realizacji projektu systemowego Kształcenie i Doradztwo dla Kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego.

W szczególności dziękujemy naszym beneficjentom, osobom do których skierowane były działania realizowane w projekcie. Dziękujemy także trenerom, doradcom, firmom szkoleniowym, instytucjom naukowym, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, wszystkim jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, firmom, które zapewniały nam zaplecze noclegowe i gastronomiczne oraz wszystkim tym, którzy jakkolwiek przyczynili się do realizacji celów i założeń projektu.