Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020

Szanowni Państwo

W dniu 18 stycznia 2016 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 (Uchwała nr V/17/1/2016).

Przygotowując Program korzystano z doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji poprzednich edycji programów, z diagnozy problemów alkoholowych oraz ze wsparcia powołanego przez Zarząd Województwa Śląskiego zespołu specjalistów, w skład którego weszli przedstawiciele samorządów, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, policji, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacji pozarządowych.

Program uwzględnia rekomendacje zawarte w międzynarodowych, krajowych i regionalnych dokumentach programowych, zwłaszcza w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015. Obejmuje on podstawy prawne dokumentu, cześć diagnostyczną, na którą składają się informacje o realizacji poprzedniej edycji Programu, diagnoza problemów alkoholowych w województwie śląskim i analiza SWOT oraz część zadaniowa zawierająca cel główny, cele operacyjne i działania oraz sposób ewaluacji i monitoringu.

Celem głównym Programu jest Integracja na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim. Cele operacyjne i działania umożliwiają wdrożenie szerokiego spektrum oddziaływań (profilaktycznych, prewencyjnych, leczniczych, integracyjnych) i zadań podejmowanych na terenie województwa śląskiego wspólnie z różnymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym również w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Adresatami Programu są mieszkańcy województwa śląskiego, w szczególności osoby z grup ryzyka, uzależnione i ich rodziny oraz osoby fizyczne i prawne działające na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.