Informacja o bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu Prawa cudzoziemców – prawa człowieka.

W imieniu realizatorów projektu Prawa cudzoziemców – prawa człowieka, czyli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej z Częstochowy oraz Nadbużańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego z Włodawy uprzejmie informujemy o planowanych do realizacji, w okresie luty – kwiecień 2016 roku, bezpłatnych szkoleniach. Organizatorzy przewidzieli realizację zajęć m.in. dla pracowników JOPS z terenu województwa śląskiego.

Realizowane w ramach projektu szkolenia skierowane są do:

 • przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla,
 • pracowników służb mundurowych (policjantów, strażników miejskich, straży granicznej),
 • szkół i innych placówek oświatowych, instytucji kształcenia kadr nauczycielskich, ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • personelu medycznego z publicznych i niepublicznych placówek służby zdrowia,
 • innych, którzy wykażą taką potrzebę (np. gminy, które deklarują, że przyjmą albo faktycznie przyjmą rodziny syryjskie, osoby z organizacji pozarządowych, które pracują z cudzoziemcami).

Realizatorzy proponują udział w jednodniowych warsztatach w ramach trzech ścieżek (do wyboru):

 1. Prawa uchodźców – prawa człowieka
  To najbardziej prawnicza z oferowanych ścieżek edukacyjnych. Zakres: formy legalizacji pobytu, dokumenty uprawniające do pobytu na terytorium RP, zatrzymywanie i umieszczanie w strzeżonych ośrodkach, prawne możliwości wydalenia z terytorium Polski, prawa i obowiązki cudzoziemców w kontakcie z funkcjonariuszami publicznymi, prawo do prywatności, wolność religii i słowa, problematyka świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej, dostępu do służby zdrowia i świadczeń opieki zdrowotnej, prawa dzieci cudzoziemskich do edukacji.
 2. Włącz różnorodność
  Ścieżka edukacyjna, kładąca nacisk na komunikację międzykulturową i związki między komunikacją i kulturą. Zakres: bariery komunikacyjne, przeciwdziałanie i reagowanie na mowę nienawiści, informacje o krajach pochodzenia uchodźców, psychologiczny i socjologiczny aspekt migracji, budowanie otwartości i postawy opartej na poszanowaniu inności od etnocentryzmu do etnorelatywizmu, spotkanie z cudzoziemcem lub osobą wyznającą islam, która wyjaśni podstawowe zasady religii (przygotowanym edukatorem).
 3. Obalamy mity
  Ścieżka dotycząca obszaru przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe, etniczne, wyznawaną religię oraz problematyki rasizmu, języka nienawiści. Podczas szkoleń wspólnie będziemy szukać pozytywnych rozwiązań konfliktów na styku kultur, rozwijać umiejętności mediatorskie niezwykle przydatne w środowisku, do którego trafiają osoby odmienne kulturowo, tworzyć standardy obsługi klienta-cudzoziemca; będziemy zastanawiać się nad tym, jak współpracować, by wesprzeć uchodźców w procesie integracji; omówimy dobre praktyki z zakresu obsługi klienta cudzoziemskiego.

Szkolenie z jednej ścieżki może być wzbogacone o elementy z innych. Np. ścieżka 1. o wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej, informacje o islamie lub mediacje. Ścieżki 2. i 3. może zawierać elementy praw uchodźców. Proponujemy różnorodne i aktywne metody pracy z grupą: mini-wykłady, prezentacje, dyskusje, pracę z tekstem i z kazusami, ćwiczenia, filmy szkoleniowe, mapy myśli, symulacje, burzę mózgów, odgrywanie ról. Każde szkolenie będzie przeprowadzane przez 2 trenerów wybranych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Scenariusz szkolenia będzie każdorazowo dostosowywany przez trenerów do zidentyfikowanych potrzeb grupy szkoleniowej. Osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu, uzyskają zaświadczenie o udziale w zajęciach. Organizator zapewnia salę szkoleniową, materiały, a także pokryje koszty wyżywienia (obiad, przerwy kawowe) 100% osób uczestniczących oraz koszty dojazdu (maksymalnie) 30% osób uczestniczących. Możliwe jest także zarezerwowanie i opłacenie noclegu osoby uczestniczącej, w przypadku niemożności dojazdu na szkolenie na godzinę jego rozpoczęcia lub powrotu do domu po szkoleniu tego samego dnia. Prosimy o zgłaszanie takiego zapotrzebowania. W przypadku zwrotu kosztów podróży, otrzymają Państwo odpowiednie formularze rozliczenia.

Zapraszamy do kontaktu przede wszystkim instytucje zainteresowane szkoleniami, które widzą potrzebę podniesienia kompetencji swoich pracowników. Osoby indywidualne, które chciałyby wziąć udział w szkoleniach, proszone są o zgłoszenia mailowe – będą informowane o dostępnych terminach i miejscach na szkoleniach.

W celu zgłoszenia chęci wzięcia udziału w warsztatach, ustalenia terminu szkolenia czy zakresu tematycznego warsztatów, bardzo prosimy o kontakt z Koordynatorem lokalnym, Panią Agnieszką Rutkowską – biuro@pimis.pl , Tel.: 34 34 30 038 (w godz. 11:00 – 15:00).

Poniżej znajdują się formularze zgłoszeniowe i ankiety. W imieniu organizatorów prosimy wszystkich zainteresowanych o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych i ankiet (zeskanowanych na adres mailowy: biuro@pimis.pl lub faksem na numer: 34 387 12 39).

Załączniki: