Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z siedzibą w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
oraz
MINISTERSTWO ROZWOJU
z siedzibą w Warszawie
ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

zapraszają do udziału w konkursie dotacji na wsparcie gmin w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji

PRZEDMIOT KONKURSU

Projekt „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” dotyczy wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 29 lutego 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2016 roku.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Do dnia 30 września 2016 roku.

BUDŻET NABORU

Pula środków przeznaczonych na wsparcie dla gmin wynosi 7 999 710,00 PLN.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Konkurs jest współfinansowany:

 • w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci oraz
 • w 15% z budżetu państwa.

CELE KONKURSU

Wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu.

Wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

PODMIOTY UPRAWNIONE

W konkursie mogą brać udział tylko pojedyncze gminy miejskie, miejsko-wiejskie lub wiejskie.

W konkursie preferowane będą gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w długotrwałej sytuacji kryzysowej, które osiągnęły następujące poziomy względem średniej dla województwa dla następujących wskaźników:

 1. liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tys. ludności – wartość wskaźnika jest wyższa niż średnia określona dla województwa;
 2. udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym – wartość wskaźnika jest wyższa niż średnia określona dla województwa;
 3. liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców – wartość wskaźnika jest niższa niż średnia określona dla województwa.
  Dane liczbowe w zakresie wskaźników należy wykazać w załączniku nr 2 dokumentacji konkursowej.

WARTOŚĆ PROJEKTU DLA GMINY

Maksymalna wartość projektu dla gminy nie może przekroczyć 200 000,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 180 000,00 PLN, czyli 90% kosztów kwalifikowanych projektu.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego w wysokości minimum 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dotacja zostanie przekazana w formie refundacji poniesionych wydatków na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 roku do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 roku (szczegółowe informacje dot. katalogu kosztów kwalifikowalnych zawarte są w Regulaminie konkursu dotacji stanowiącym załącznik nr 1 dokumentacji konkursowej).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU PRZEZ GMINY

Do 30 czerwca 2017 r.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem, na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice

Za datę wpływu wniosku uznawana jest data wpływu do kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie zawierającej:

 • opis „Program rewitalizacji POPT”
 • pełną nazwę Wnioskodawcy i adres

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy dołączyć wersję elektroniczną w postaci edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego (na płycie CD/DVD, pendrive). Wersje papierowa i elektroniczna muszą być identyczne. Wersja papierowa musi być czytelnie podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.

OCENA WNIOSKÓW

Oceny wniosków dokonuje Komisja Konkursowa, a następnie przedkłada listę projektów rekomendowanych do dofinansowania Zarządowi Województwa. Komisja może zaproponować przyznanie dotacji w wysokości całości lub części kwoty o jaką ubiega się Wnioskodawca.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Stanowisko Województwa dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

1. Regulamin konkursu dotacji wraz z załącznikami:
1) Definicja rewitalizacji i elementy programów rewitalizacji
2) Formularz wniosku o przyznanie dotacji
Załącznik do wniosku – Szczegółowy budżet projektu
3a )Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie dotacji
3b)Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie dotacji
4) Wzór umowy
5) Wzór sprawozdania z realizacji projektu
Załącznik do wzoru sprawozdania
6) Regulamin prac Komisji Konkursowej

2. Oświadczenie dotyczące wskaźników

PYTANIA DOTYCZĄCE NABORU

 1. Informacje w kwestiach merytorycznych (związanych z przygotowaniem programów rewitalizacji)
  e-mail kkoziol@slaskie.pl
  telefon (32) 77 99 135
 2. Informacje w kwestiach technicznych (związanych z organizacją konkursu)
  e-mail rewitalizacja@rops-katowice.pl
  telefon (32) 730 68 73, (32) 730 68 96
  fax (32) 730 68 71

DOKUMENTACJA DODATKOWA