Ogłoszenie konkursu dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2016 roku.

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 424/97/V/2016 z dnia 8 marca 2016 roku ogłoszony został konkursu dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2016 roku.

W ramach przedmiotowego konkursu przewidziano realizację następujących zadań:

  1. Tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego – realizowane przez gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 złotych oraz powiaty województwa śląskiego, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu;
  2. Wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie województwa śląskiego – realizowane przez gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 złotych;
  3. Wsparcie tworzenia oraz wzmocnienie wyspecjalizowanych placówek świadczących pomoc osobom i rodzinom doświadczającym problemów alkoholowych, w tym przemocy – realizowane przez powiaty województwa śląskiego, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 31 marca 2016 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, I piętro, pok. 120 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do ROPS.

Uprawnione jednostki aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie można dodatkowo przesyłać na adres: dotacje@rops-katowice.pl, podając w tytule wiadomości nazwę Wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 116, 121, 123, 125, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 74, 91-93.

  1. Ogłoszenie konkursu dla gmin i powiatów województwa śląskiego
  2. Wzór wniosku
  3. Limity stawek dotowanych zajęć
  4. Regulamin pracy komisji konkursowej
  5. Wzór umowy dotacyjnej
  6. Wzór harmonogramu i kosztorysu
  7. Wzór sprawozdania