Czy koszty zlecenia firmie zewnętrznej opracowania lub aktualizacji programu rewitalizacji zostaną uznane za kwalifikowalne (a zatem mogą zostać zrefundowane w ramach przyznanych dotacji)…

Czy koszty zlecenia firmie zewnętrznej opracowania lub aktualizacji programu rewitalizacji zostaną uznane za kwalifikowalne (a zatem mogą zostać zrefundowane w ramach przyznanych dotacji), w przypadku gdy gmina dokonała wyboru Wykonawcy przed podpisaniem umowy na udzielenie dotacji oraz przed wejściem w życie procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców, bez zastosowania trybu konkurencyjnego tj. upublicznienia zapytania ofertowego poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Urzędu?

Odpowiedź: Jeśli chodzi o wybór przez gminę Wykonawcy przed podpisaniem umowy oraz przed wejściem w życie procedury udzielania zamówień przez dotacjobiorców bez zastosowania trybu konkurencyjnego tj. upublicznienia zapytania ofertowego poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Urzędu to wydatek taki nie może zostać uznany za kwalifikowany.