Gmina planuje opracować program rewitalizacji w oparciu o Ustawę o rewitalizacji…

Gmina planuje opracować program rewitalizacji w oparciu o Ustawę o rewitalizacji, co wymagać będzie podjęcia działań w dużo szerszym zakresie niż przewidują to Wytyczne do których odnosi się umowa z dotacjobiorcą. Czy w związku z tym, koszty poniesione na realizację zadań związanych z opracowaniem lub aktualizacją programu rewitalizacji zgodnie z Ustawą (np. koszty związane z ustanowieniem Specjalnej Strefy Rewitalizacji, stworzeniem Komitetu Rewitalizacji lub dostosowaniem  innych dokumentów) będą uznane za kwalifikowalne?

Odpowiedź: Koszty poniesione na realizację zadań związanych z opracowaniem lub aktualizacją programu rewitalizacji zgodnie z Ustawą będą uznane za kwalifikowalne.