Jaką ścieżkę oceny programu rewitalizacji powinna wybrać gmina?

Odpowiedź: Aby ubiegać się o środki z funduszy UE na realizację projektów rewitalizacyjnych gminy zobowiązane są przygotować programy rewitalizacji (PR) zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Na poziomie Województwa Śląskiego zgodność PR z Wytycznymi ocenia Zespół ds. rewitalizacji powołany Zarządzeniem Marszałka.
Aktualnie dla gmin dostępne są dwie ścieżki oceny PR:

  1. W oparciu o Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Zespół ds. Rewitalizacji ocenia przygotowane przez gminy PR.
  2. W ramach konkursu dotacji „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” – gminy otrzymują wsparcie na opracowanie lub aktualizację PR, a następnie opracowane programy podlegają ocenie przez Zespół ds. Rewitalizacji.

Każda z gmin, mając na uwadze stopień zaawansowania prac nad PR powinna podjąć decyzję, w której z procedur przedłoży PR do oceny. Wybór ścieżki powinien być ostateczny i jednoznaczny. Nie jest rekomendowane, aby gmina opracowując PR korzystała jednocześnie z dwóch ścieżek.