Odbyło się drugie spotkanie informacyjne dla wnioskodawców konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

17 marca br. w Katowicach w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się drugie spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Brali w nim udział przedstawiciele gmin województwa śląskiego, które mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania.

Licznie zgromadzonych uczestników powitała Z-ca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Pani Anna Cekiera oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pani Bożena Borowiec. Dyrektor Wydziału EFS podkreśliła wagę programów rewitalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Prezentację na temat nowego podejścia do rewitalizacji, łączącego koncentrację działań na społeczności obszaru kryzysowego z odnowieniem przestrzeni miejskiej w wymiarze przestrzennym i funkcjonalnym, przedstawił pracownik Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej omówiła wymogi formalne udziału w konkursie dotacji na opracowanie i aktualizację programów rewitalizacji, którego pula środków przeznaczonych na wsparcie dla gmin wynosi 7 999 710,00 PLN. Należy przypomnieć, że maksymalna wartość projektu dla gminy nie może przekroczyć 200 000,00 PLN, natomiast maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 180 000,00 PLN, czyli 90% kosztów kwalifikowanych projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego w wysokości minimum 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa do dnia 15 kwietnia 2016 roku.
Spotkanie zamknęła prezentacja na temat zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w której wyszczególnione zostały ścieżki oceny programów rewitalizacji: w trybie konkursowym oraz w trybie pozakonkursowym tj. przez Instytucję Zarządzającą RPO.

Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań zarówno w trakcie spotkania jak i po jego zakończeniu. Największe zainteresowanie zgromadzonych przedstawicieli gmin budziły kwestie dotyczące kwalifikowalności kosztów związanych z opracowaniem programów rewitalizacji oraz przygotowaniem wniosku o przyznanie dotacji.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Ostatnie spotkanie w ramach naboru wniosków odbędzie się w Częstochowie w dn. 23 marca br.