Przypomnienie: Zestawienie wskaźników dla gmin województwa śląskiego

Wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji potencjalni dotacjobiorcy zobligowani są do złożenia oświadczenia dotyczącego wartości wskaźników wskazanych w Regulaminie konkursu dotacji (1. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tys. ludności; 2. Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym; 3. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców).

W związku z licznymi pytaniami o źródła i sposób wyliczania wspomnianych mierników, poniżej zamieszczamy zestawienie wymaganych wskaźników dla gmin województwa śląskiego.