Czy złożony do oceny program rewitalizacji musi być już zaopiniowany przez RDOŚ i przyjęty uchwałą Rady Gminy?

Odpowiedź: Zalecane jest, aby gmina przedłożyła do oceny gotowy, tj. uchwalony program rewitalizacji. Niemniej jednak Zespół ds. rewitalizacji dopuszcza możliwość oceny projektu programu rewitalizacji, pod warunkiem, że będzie on wersją ostateczną. Gmina może zatem złożyć projekt programu do oceny Zespołu i w tym samym czasie wystąpić o opinię RDOŚ.

Uwaga: W celu uzyskania ostatecznej akceptacji programu rewitalizacji, wymagane jest jego przyjęcie uchwałą Rady Gminy/Miasta oraz otrzymanie opinii RDOŚ.