Czy istnieje ograniczenie procentowe kosztów zarządzania w stosunku do kosztów projektu?

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem konkursu dotacji koszty zarządzania projektem stanowią koszty kwalifikowane. Ich poziom nie jest ograniczony procentowo w stosunku do wartości projektu. Koszty te muszą być jednak niezbędne do realizacji projektu i odpowiednio uzasadnione. Należy określić co najmniej wymiar czasu pracy, zakres zadań oraz procentowy udział zadań kwalifikowanych na stanowisku pracy oraz datę, od której wykonywane są zadania. Należy pamiętać o oznakowaniu dokumentów dotyczących projektu zgodnie z zasadami informacji i promocji.

Na etapie oceny wniosku, Komisja Konkursowa zweryfikuje planowane do poniesienia koszty zarządzania w kontekście realizowanych zadań.  W przypadku kosztów zarządzania projektem wysokość wynagrodzeń powinna być spójna z poziomem wynagrodzeń w danej jednostce oraz proporcjonalna do specyfiki planowanych działań merytorycznych.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 wszystkie składniki wynagrodzenia pracowników merytorycznych są kwalifikowane, za wyjątkiem nagród jubileuszowych oraz odpraw pracowniczych.