Kto powinien podpisać Wniosek o przyznanie dotacji? Czy konieczna jest kontrasygnata skarbnika gminy?

Odpowiedź: Wniosek czytelnie podpisuje(ą) osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania gminy. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie (np. uchwałę rady). Zgodnie z art 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.