Miejsce i termin składania wniosków o przyznanie dotacji

15 kwietnia mija termin składania wniosków o przyznanie dotacji w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”. W związku z powyższym pragniemy przypomnieć kilka najważniejszych informacji:

  • Miejsce złożenia wniosku: Kancelaria Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ul. Modelarska 10, Katowice) – I piętro, p. 120
  • Termin złożenia wniosku: 15 kwietnia 2016 r., w godzinach urzędowania Kancelarii, tj. od 7:30 do 15:30
  • Załączniki do wniosku: 1) Szczegółowy budżet projektu; 2) Dokument upoważniający do podpisania wniosku, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa; 3) Oświadczenie dot. wskaźników

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie opatrzonej sformułowaniem „Program rewitalizacji POPT”, na której widnieje pełna nazwa Wnioskodawcy i jego adres.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną wniosku w postaci pliku edytora tekstu (np. MS Word) oraz szczegółowego budżetu projektu w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel) – na płycie CD/DVD/pendrive. Wersje papierowa i elektroniczna składanych dokumentów muszą być identyczne.

Uwaga: Wersja papierowa wniosku musi być podpisana czytelnie w wyznaczonym miejscu przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy.