Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach w 2016 roku oraz filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 10 oraz do siedziby filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2. Wykonawca będzie dostarczał zamawiane materiały biurowe własnym środkiem transportu, w terminie do 48 godzin od otrzymania okresowego zamówienia przesłanego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej oraz składał je we wskazanych w zamówieniach pomieszczeniach. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy według cen jednostkowych zawartych w złożonej ofercie. Zamawiający nie jest związany ilością materiałów biurowych wskazanych w poszczególnych pozycjach formularza ofertowego, w szczególności może zwiększyć lub zmniejszyć zamówienie w tym zakresie. Wykonawca nie będzie podnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie niż wynikający ze złożonej oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia łącznej wartości zamawianych materiałów biurowych – po zawarciu stosownego aneksu.

  • Termin składania ofert: do 15 kwietnia 2016 roku do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe zostało unieważnione.

Do postępowania wpłynęły 3 oferty, które zostały odrzucone z powodu błędów formalnych.

Uzasadnienie: Zgodnie z zapisem z rozdziału VI Sposób przygotowania oferty punktem 4 zapytania ofertowego, niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego.