Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach oraz filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu w 2016 roku.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru do siedziby Zamawiającego w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 10 oraz do siedziby filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu przy ulicy Krzywej 2. Wykonawca będzie dostarczał zamawiane materiały biurowe oraz papier własnym środkiem transportu, w terminie do 48 godzin od otrzymania okresowego zamówienia przesłanego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej oraz składał je we wskazanych w zamówieniach pomieszczeniach. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy według cen jednostkowych zawartych w złożonej ofercie. Zamawiający nie jest związany ilością materiałów biurowych oraz papieru wskazanych w poszczególnych pozycjach formularza ofertowego, w szczególności może zwiększyć lub zmniejszyć zamówienie w tym zakresie. Wykonawca nie będzie podnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie niż wynikający ze złożonej oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia łącznej wartości zamawianych materiałów biurowych oraz papieru – po zawarciu stosownego aneksu.

 

Termin składania ofert: 27 kwietnia 2016 roku do godz. 10:00

Wybór najkorzystniejszej oferty: W wyżej wymienionym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy: LUKA Sp. z o.o. , ul. Siemianowicka 7D, 40-301 Katowice

Łączna wartość zamówienia brutto w złotych: 25.498,72 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 19 kwietnia 2016 roku oraz była najkorzystniejsza według kryterium: Łączna cena brutto materiałów biurowych oraz papieru