Zapytanie ofertowe z dnia 21.04.2016 roku dot. usługi ekspozycji reklamy zewnętrznej typu Fullback klejonej na autobusach miejskich w wybranych miastach województwa śląskiego, promującej Program pn. „Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Usługa ekspozycji reklamy zewnętrznej typu Fullback klejonej na autobusach miejskich w wybranych miastach województwa śląskiego, promującej Program pn. „Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny”.

Termin składania ofert: do dnia 29 kwietnia 2016 roku, do godziny 10:00

Opis kryteriów wyboru oferty: cena brutto – 100%

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór umowy o świadczenie usług

Wybór najkorzystniejszej oferty: W wyżej wymienionym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy: HANDY MEDIA PL Sp. z o.o. , ul. Odolańska 6/8 m24, 02-560 Warszawa

Łączna wartość zamówienia brutto w złotych: 11.070,00 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 21 kwietnia 2016 roku oraz była najkorzystniejsza według kryterium: Łączna cena brutto