Spotkanie gminnych rad seniorów

26 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miasta w Bytomiu odbyło się spotkanie gminnych rad seniorów z kilku miast województwa śląskiego m.in. z Bytomia, Chorzowa, Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Wojkowic, Sosnowca, Świętochłowic i Tychów.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele województwa śląskiego – Pani Anna Szelest – członkini Śląskiej Rady ds. Seniorów oraz Pani Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz przygotowanie koncepcji wspólnych działań, w tym w ramach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Zaprezentowano ponadto działania podejmowane przez Województwo Śląskie w zakresie polityki senioralnej.

Gminne rady seniorów są ciałami doradczymi, konsultacyjnymi i inicjatywnymi, powoływanymi przez rady gminy z ich inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, w oparciu o postanowienia ustawy o samorządzie gminy. Składają się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na ich rzecz, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Ich ustanawianie sprzyja budowaniu solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów w społeczności lokalnej.