Nabór doradców do realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej w obszarze „wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:

Nabór wykonawców do realizacji doradztwa specjalistycznego z zakresu ekonomii społecznej w obszarze „wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: do dnia 23 maja 2016 roku

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice

Termin wykonania zamówienia:

II-IV kwartał 2016

Opis kryteriów wyboru oferty przy ocenie ofert:

 • Wykształcenie i odbyte szkolenia – 20%;
 • Doświadczenie zawodowe, w tym w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa w określonym obszarze tematycznym – 20%;
 • Zawartość merytoryczna i koncepcyjna usługi wskazana w konspekcie – 20%;
 • Koszt przeprowadzenia doradztwa– 20%;
 • Rekomendacje potwierdzające wykonanie usług o takim samym lub podobnym zakresie, na które składają się przedstawione opinie i referencje lub/i analiza i ocena wcześniej realizowanych usług dla ROPS – 20%.

 Do pobrania:

 1. Pełna treść zapytania
 2. Wytyczne realizacji doradztwa specjalistycznego
 3. Zasady wyboru wykonawców tekst ujednolicony
 4. Wzó konspektu doradztwa
 5. Wzór życiorysu
 6. Wzór umowy

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w obszarze tematycznym „Wykorzystanie podmiotów ekonomii społecznej w projektach rewitalizacyjnych”:
W wyżej wymienionym postępowaniu wybrano oferty złożone przez:

 • Pana Mariusza Andrukiewicza w wymiarze 15 godzin zegarowych
 • Panią Mariolę Rokitę-Surówkę w wymiarze 10 godzin zegarowych

Łączna wartość zamówienia brutto w złotych: 4.630,00 zł
Uzasadnienie wyboru ofert: oferty spełniły warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 12 maja 2016 roku oraz były najkorzystniejsze według następujących kryteriów:

 • Wykształcenie i odbyte szkolenia,
 • Doświadczenie zawodowe, w tym w prowadzeniu szkoleń lub doradztwa w określonym obszarze tematycznym,
 • Zawartość merytoryczna i koncepcyjna usługi wskazana w konspekcie,
 • Koszt przeprowadzenia doradztwa,
 • Rekomendacje potwierdzające wykonanie usług o takim samym lub podobnym zakresie, na które składają się przedstawione opinie i referencje lub/i analiza i ocena wcześniej realizowanych usług dla ROPS.

Doradztwo realizowane będzie w projekcie pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

stopka_es