Projekt „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w ramach działania 9.2 „Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt pn. „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Jego celem jest zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. Regionalnych Placówkach Opiekuńczo-Terapeutycznych, Interwencyjnych Ośrodkach Preadopcyjnych oraz Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, poprzez wdrożenie do końca 2018 roku ponadstandardowych działań w procesie adopcji, które będą przyjazne dziecku.

Wsparcie oferowane w ramach projektu dedykowane jest dzieciom zakwalifikowanym do przysposobienia, kandydatom na rodziców/rodziny adopcyjne oraz pracownikom ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa śląskiego.

W ramach realizacji projektu przewiduje się m.in.

  • wdrażanie ponadstandardowych, specjalistycznych usług diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i poradniczych dla dzieci, kandydatów do przysposobienia dziecka oraz rodziców biologicznych sygnalizujących zamiar oddania dziecka do adopcji;
  • wdrażanie rozwiązań służących rozwijaniu współpracy różnorodnych podmiotów uczestniczących w procesie adopcji;
  • podnoszenie kompetencji pracowników ośrodków adopcyjnych, w celu realizacji trwałych i wysokiej jakości usług.

Wartość projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” wynosi 4 800 000,00 zł, z czego 4 080 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.