Czy w związku z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 841/112/V/2016 wprowadzono zmiany w zasadach udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł netto?

Załącznikiem nr 11 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 841/112/V/2016 wprowadzono Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 2). Jego zapisy dotyczą m.in. wprowadzenia obowiązku zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej beneficjenta dla każdego zamówienia o wartości nieprzekraczającej 50 000 zł netto, podczas gdy dotychczasowa praktyka zwalniała z tego obowiązku zamówienia o wartości mniejszej niż 20 000 zł netto. Informację w tym zakresie opublikowano również na stronie rpo.slaskie.pl w dniu 20 maja 2016 r.

Powyższe zmiany odnoszą się do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a zatem nie mają wpływu na stosowanie Procedury zamówień publicznych przez dotacjobiorców w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.