Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne, wydruk w nakładzie 500 egzemplarzy i dostarczenie do siedziby Zamawiającego broszury w ramach projektu Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Opracowanie graficzne, wydruk w nakładzie 500 egzemplarzy i dostarczenie do siedziby Zamawiającego broszury w formie tryptyku. Usługa zrealizowana zostanie w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

Termin wykonania zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 20.09.2016 r.

Opis kryteriów wyboru oferty: cena brutto – 100 %.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania
  2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Formularz ofertowy
  4. Wzór umowy

Wybór najkorzystniejszej oferty: W wyżej wymienionym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy: Aquarius Group Sabina Dyla-Grad, ul. Dąbrówki 11b/17, 44-210 Rybnik

Łączna wartość zamówienia brutto w złotych: 999,00 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 18 lipca 2016 roku oraz była najkorzystniejsza według kryterium: Cena brutto – 100%