Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie modułu tematycznego dotyczącego wsparcia podmiotów ekonomii społecznej podczas seminarium

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Usługa zrealizowania modułu tematycznego dotyczącego wsparcia podmiotów ekonomii społecznej podczas seminarium zorganizowanego w ramach projektu „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Moduł tematyczny prowadzony będzie przez eksperta w tematyce pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe, praktyka funkcjonującego w środowisku podmiotów ekonomii społecznej lub instytucjach wsparcia ngo. Podczas seminarium ekspert posługiwać się będzie materiałami multimedialnymi, zastosuje elementy wykładu, udzieli odpowiedzi na pytania seminarium, weźmie udział w podsumowaniu seminarium.

Seminarium składać się będzie z dwóch odrębnych modułów tematycznych realizowanych przez dwóch różnych ekspertów. Przewidywany czas trwania każdego modułu to 3 godziny dydaktyczne. Oferent może złożyć ofertę na jeden wybrany moduł.

Tematyka modułów obejmować będzie wybrane obszary następujących zagadnień:

Moduł 1:

 1. Zasada subsydiarności czyli pomocniczości – na czym polega, na czym polegać nie powinna, kto powinien decydować o przekazaniu dotacji.
 2. Zlecanie zadania publicznego przez samorząd – szanse i zagrożenia tego procesu, zlecenie zadania publicznego a outsourcing, główne cele i istota zlecania zadania publicznego.
 3. Zależność organizacji pozarządowych od środków publicznych i funduszy grantowych (skala zjawiska, konsekwencje)
 4. Konsekwencje ograniczenia środków publicznych dostępnych dla NGO.

Moduł 2:

 1. NGO a sektor biznesowy. Podmioty ekonomii społecznej w relacji z sektorem komercyjnym: szanse i zagrożenia (działalność podmiotów ekonomii społecznej według reguł biznesowych, granice inspirowania się biznesem, groźba „utraty ducha obywatelskiego”).
 2. Możliwości pozyskania przez podmioty ekonomii społecznej środków innych niż granty czy dotacje.
 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu a udzielanie wsparcia podmiotom ekonomii społecznej.

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice

Termin składania ofert:

 • Moduł 1 – do 5 sierpnia 2016 roku (zakończony)
 • Moduł 2 – do 12 sierpnia 2016 –  liczy się data wpływu do ROPS.

Opis kryteriów wyboru oferty przy ocenie ofert:

 • Wykształcenie i odbyte szkolenia – 20%;
 • Doświadczenie zawodowe, w tym w prowadzeniu szkoleń prelekcji, prezentacji, wykładów z obszaru ekonomii społecznej – 20%;
 • Zawartość merytoryczna i koncepcyjna usługi wskazana w konspekcie – 20%;
 • Koszt przeprowadzenia usługi – 20%;
 • Rekomendacje potwierdzające wykonanie usług o takim samym lub podobnym zakresie, na które składają się przedstawione opinie i referencje lub/i analiza i ocena wcześniej realizowanych usług dla ROPS – 20%.

Załączniki :

 

Wybór najkorzystniejszej oferty: w wyżej wymienionym postępowaniu wybrano oferty złożone przez:

 • Fundację PAGO z Gliwic ( Moduł I)
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMEGRA z Tarnowa (Moduł II)

Łączna wartość zamówienia brutto w złotych: 1 530,00 zł

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniały warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 20 lipca 2016 roku oraz były najkorzystniejsze według kryteriów:

 • Wykształcenie i odbyte szkolenia,
 • Doświadczenie zawodowe, w tym w prowadzeniu szkoleń, prelekcji, prezentacji, wykładów z obszaru ekonomii społecznej,
 • Zawartość merytoryczna i koncepcyjna usługi wskazana w konspekcie,
 • Koszt przeprowadzenia usługi,
 • Rekomendacje potwierdzające wykonanie usługi o takim samym lub podobnym zakresie na które składają się przedstawione opinie i referencje lub/i analiza i ocena wcześniej realizowanych usług dla ROPS