Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta kontroli finansowej sprawozdań ROPS z realizacji projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kontroli finansowej sprawozdań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z realizacji projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” przez biegłego rewidenta.

Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 12 stycznia 2018 roku.

Opis kryteriów wyboru oferty: Cena brutto – 90%, doświadczenie w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej – 10%.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego
 2. Załącznik nr 1 a – Wzór sprawozdania z załącznikami
 3. Załącznik nr 1 b – Załączniki do wzoru sprawozdania
 4. Załącznik nr 2 – Wzór protokołu z badania okresowego/rocznego z realizacji zadania
 5. Załącznik nr 3 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 6. Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy
 7. Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych usług potwierdzających posiadane doświadczenie
 8. Załącznik nr 6 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
 9. Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia oferenta o spełnieniu wymogów
 10. Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia oferenta o akceptacji warunków umowy
 11. Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Wybór najkorzystniejszej oferty: W wyżej wymienionym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy – PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. 02-695 Warszawa, Orzycka 6 lok. 1B (Biuro w Katowicach: 40-048 Katowice, Kościuszki 43)

Łączna wartość zamówienia brutto w złotych: 14 637,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 20 lipca 2016 roku oraz była najkorzystniejsza biorąc pod uwagę kryteria: ceny – 90% i doświadczenia w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej – 10%.