Zaproszenie do udziału w naborze przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu Akredytacyjnego

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 lit. b Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, ogłoszony został nabór przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu Akredytacyjnego. W imieniu Organizatorów, zapraszamy osoby zainteresowane do kandydowania.

Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powołani zostaną spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub spółdzielni socjalnych i podmiotów, o których mowa  w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), w szczególności prowadzących zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej.

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

  1. proponowanie i opiniowanie standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz kryteriów stosowanych przy ocenie wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES”,
  2. występowanie do Ministra z wnioskiem o podjęcie działań monitorujących spełnianie standardów usług i działania wobec akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,
  3. proponowanie tematyki badań i ekspertyz związanych z realizacją zadań Komitetu.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie wypełnionego formularza (do pobrania poniżej) oraz CV w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na poniższe adresy mailowe: pozytek@pozytek.gov.pl, Andrzej.Radniecki@mrpips.gov.pl i Piotr.Barbucha@mrpips.gov.pl z dopiskiem w tytule: Nabór na członków KA.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 4 września 2016 r. (decyduje data nadania wiadomości elektronicznej).

Przewodniczący Komitetu – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego kandydatów, spośród których Minister powoła 5 osób na członków Komitetu.

Bliższych informacji o naborze udziela Pan Piotr Barbucha (Piotr.Barbucha@mrpips.gov.pl, tel.: (22) 693 47 92).

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Ogłoszenie o naborze
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Formularz zgłoszeniowy-wersja edytowalna