Informacja na temat kosztów zarządzania oraz kosztów dotyczących postępowania oceny oddziaływania na środowisko

Przekazujemy do Państwa wiadomości informację na temat kwalifikowalności wskazanych kategorii kosztów zawartych w szczegółowych budżetach projektów:

1. Koszty zarządzania
W ramach tej kategorii kosztów eksperci Zespołu ds. rewitalizacji uznali za kwalifikowalne wynagrodzenia finansowane w formie etatu/części etatu oraz dodatki zadaniowe, specjalne oraz inne wypłacane z tytułu czasowego nałożenia przez pracodawcę dodatkowych zadań, a także wypłaty z funduszu nagród, nagrody i premie przyznawane pracownikom. Oznacza to, że koszty dodatków, nagród i premii dla pracowników urzędów gmin, których wynagrodzenie zasadnicze nie jest finansowane ze środków pomocy technicznej, a którzy wykonują prace przy realizacji projektów, uznaje się za kwalifikowalne.

2. Koszty dotyczące wykonania opracowań i przygotowania postępowania oceny oddziaływania na środowisko
Koszty te mogą być uznane za kwalifikowalne w ramach Projektu, o ile organ opracowujący program rewitalizacji, w uzgodnieniu z właściwym organem opiniującym, o którym mowa w art. 57 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzi, że dokument ten wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Gminy, które uzyskają dofinansowanie i poniosą koszty z tego tytułu, zobowiązane są do złożenia na etapie sprawozdania poprzedzającego refundację, informacji w ww. zakresie.

Jednocześnie przypominamy, że ocena kwalifikowalności wydatków dotacjobiorców odbywa się niezależnie na etapie oceny merytorycznej wniosku o przyznanie dotacji wraz ze szczegółowym budżetem projektu, a także weryfikacji poszczególnych sprawozdań z realizacji projektu (po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy z dotacjobiorcą), jak również podczas kontroli na miejscu realizacji projektu i dotyczy wszystkich wydatków, również ujętych w złożonym wniosku o przyznanie dotacji.