Aktywna integracja – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie – konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Przedmiotowy konkurs realizowany jest z zastosowaniem instrumentu terytorialnego jakim jest Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) zgodnie z formułą pośrednią. Przyznanie dofinansowania możliwe jest wyłącznie dla projektów realizowanych na obszarach funkcjonalnych LSR. Działania w ramach projektu w sposób obligatoryjny muszą być spójne z diagnozą i celami określonymi w LSR, na obszarze której będzie on realizowany.

W ramach przedmiotowego konkursu dokonano podziału województwa z uwzględnieniem układu funkcjonalnego występowania LSR na trzy obszary: północny, południowy i zachodni. Na każdy z wyżej wymienionych obszarów przeznaczono osobną pulę środków
na dofinansowanie projektów.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-075/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Ogłoszenie o konkursie 9.1.4: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/101