Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na następujący typ projektu:

  • Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Ogłoszenie o konkursie 9.2.6: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/110