Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia 2 kompletów narko i alko gogli w ramach kampanii pn. Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: dostarczenie 2 kompletów narko i alko gogli – materiałów służących do prowadzenia zajęć przygotowujących do podjęcia kursów prawa jazdy oraz innych zajęć skierowanych do młodych kierowców prowadzonych w ramach kampanii pn. Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie współorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 2016.

Długość terminu realizacji usługi: 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Opis kryteriów wyboru oferty: cena brutto – 100 %.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W powyższym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła Grupa IMAGE Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ratuszowej 11 w Warszawie (03-450).
Łączna wartość zamówienia brutto w złotych: 4 600,00 zł.
Uzasadnienie wyboru:  oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 8 września 2016 roku oraz była najkorzystniejsza według kryterium: cena brutto – 100%.