Rozstrzygnięcie konkurs dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

Uprzejmie informujemy, że 20 września 2016 roku uchwałą nr 1886/139/V/2016 Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Zarząd Województwa  Śląskiego przyznał dotacje w łącznej kwocie 3 347 356,32 zł na dofinansowanie 72 projektów.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków złożonych w konkursie. Zgodnie z pkt 12.6 Regulaminu Konkursu Dotacji „Stanowisko Województwa dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej”.

W przypadku przyznania dotacji na realizację projektu Wnioskodawca otrzyma pismo informujące o przyznaniu dotacji wraz z wezwaniem do dostarczenia dokumentacji niezbędnej dla podpisania umowy. Podpisywanie umowy odbywać się będzie w terminach uzgodnionych z sekretarzem Konkursu, po złożeniu przez Wnioskodawcę kompletnej dokumentacji niezbędnej do jej zawarcia.

Załączniki:
Lista rankingowa projektów