Spotkanie edukacyjne na temat rewitalizacji w Katowicach

21 września 2016 roku w Katowicach odbyło się pierwsze ze spotkań edukacyjnych na temat rewitalizacji, których celem jest zaprezentowanie nowego podejścia do tego procesu oraz przedstawienie kryteriów oceny programów rewitalizacji. Ich organizacja stanowi jedno z działań projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wygłosili prezentacje poświęcone najważniejszym informacjom o rewitalizacji oraz cechach i elementach programów rewitalizacji w świetle obowiązujących wytycznych.

Prelekcje wygłosili również eksperci w zakresie rewitalizacji: Pani Dagmara Mliczyńska-Hajda (Rewitalizacja przestrzeni miejskiej jako szansa na rozwój gospodarczy i społeczny), Pan dr Bohdan Skrzypczak (Metody włączenia interesariuszy w procesy rewitalizacyjne) oraz Pan Jarosław Ogrodowski (Projektowanie zmiany społecznej w programach rewitalizacji). Dodatkowo Pan Piotr Drygała reprezentujący Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej zaprezentował projekt Fabryka Pełna Życia jako przykład dobrej praktyki w zakresie rewitalizacji.

  1. Prelekcja Katowice Bohdan Skrzypczak
  2. Prelekcja Katowice Dagmara Mliczynska-Hajda
  3. Prelekcja Katowice Jarosław Ogrodowski
  4. Program rewitalizacji jego cechy i elementy
  5. Rewitalizacja najważniejsze informacje
  6. Prezentacja Miasta Dąbrowa Górnicza – Fabryka Pełna Życia