Przyznano dotacje podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2016 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1924/141/V/2016 z dnia 27 września 2016 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2016 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 10 zadań w łącznej kwocie 2 200 000,00 zł.

Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie procesu rozwoju podmiotów prowadzących leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu. Przedsięwzięcie wpisuje się w realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020.

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami) oraz o przedstawienie 2 egzemplarzy kosztorysów inwestorskich realizacji zadania. W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika nr 1 do umowy, prosimy o przesłanie go niezwłocznie na adres opa@rops-katowice.pl. Niezbędnych

  1. Wykaz dofinansowanych podmiotów
  2. Zał. Nr 1 do umowy- Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
  3. Formularz informacyjny