Zapytanie ofertowe na zakup drukarek monochromatycznych

Przedmiot zamówienia: dostawa drukarek monochromatycznych w ilości sztuk 9.

Termin składania ofert: do dnia 11 października 2016 roku, do godz. 08:00.

Opis kryteriów wyboru oferty: cena brutto – 100%

Załączniki:

  1. Treść zapytania ofertowego – pobierz plik
  2. Formularz cenowy – pobierz plik
  3. Wzór umowy – pobierz plik

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
KOMBIT PLUS Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań
Łączna cena brutto: 4.981,50 zł

Uzasadnienie wyboru:
oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 03 października 2016 roku oraz była najkorzystniejsza według kryterium najniższa cena brutto.