Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę literatury

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa literatury. Zamówienie podzielone na 18 części, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zakup literatury planowany jest w ramach projektu „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: do dnia 14 października 2016 r.

Opis kryteriów wyboru oferty: Łączna cena brutto książek oraz usługi dostawy – 100%

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik 2 – Wzór umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano oferty następujących Wykonawców:

Dla części I, II, V, XV:

EGO-PRODUCT ZBIGNIEW SOCHACKI

Rydłówka 5,

30-363 Kraków

Dla części IV, X:

GWP.PL SP. Z O.O.

Bema 4/1A,

81-753 Sopot

Uzasadnienie wyboru:

Oferty spełniły warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 6 października 2016 roku oraz były najkorzystniejsze według kryterium: cena brutto oferty.

Dla części III, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII: nie złożono oferty.