Spotkania edukacyjne na temat rewitalizacji w subregionach

Cykl spotkań edukacyjnych nt. rewitalizacji, zapoczątkowany spotkaniem w Katowicach, był kontynuowany na przełomie września i października w pozostałych subregionach: 28 września w Bielsku-Białej, 5 października w Rybniku i 12 października w Częstochowie.

Poza wystąpieniami przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na temat niezbędnych elementów programów rewitalizacji i błędów, których należy unikać, w programach spotkań znalazły się prelekcje ekspertów Instytutu Rozwoju Miast (Pana Jarosława Ogrodowskiego i Pani Karoliny Musielak), Fundacji Napraw Sobie Miasto (Pana Pawła Jaworskiego), a także Pana Waldemara Jana i Pani Dagmary Mliczyńskiej-Hajdy.

Prelegenci odnieśli się do kwestii związanych z diagnozą sytuacji kryzysowej i wyznaczaniem obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji, przy uwzględnieniu różnorodnych danych dotyczących sytuacji społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej czy technicznej. Podkreślano szczególne znaczenie oceny sytuacji społecznej oraz wielowymiarowej analizy obszaru rewitalizacji.

W prelekcjach nie zabrakło spostrzeżeń na temat planowania działań skierowanych do mieszkańców rewitalizowanych obszarów przy wykorzystaniu interesujących metod partycypacyjnych, a także dobrych praktyk w tym zakresie m.in. z Łodzi, Warszawy, Wrocławia, Lublina czy Katowic.

W ramach wymiany doświadczeń, przedstawiciele gmin, których programy zostały pozytywnie ocenione przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, tj. Bielsko-Biała, Katowice, Rydułtowy i Czeladź, omówili proces opracowywania programów rewitalizacji i ich konsultowania.

Organizacja spotkań edukacyjnych nt. rewitalizacji stanowi jedno z działań projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

 1. Prezentacja_Program rewitalizacji – jego cechy i elementy
 2. Prezentacja_Rewitalizacja – najważniejsze informacje
 3. Prezentacja_D. Mliczyńska-Hajda – Bielsko-Biała
 4. Prezentacja_W. Jan – Bielsko-Biała i Częstochowa
 5. Prezentacja_Miasto Bielsko-Biała
 6. Prezentacja_ Fundacja NSM P. Jaworski – Rybnik
 7. Prezentacja_IRM K. Musielak – Rybnik
 8. Prezentacja_Miasto Katowice
 9. Prezentacja_Miasto Rydułtowy
 10. Prezentacja_IRM J. Ogrodowski – Częstochowa
 11. Prezentacja_Miasto Czeladź – Częstochowa
 12. Film o projekcie „Fabryka Pełna Życia”